Förlängd tid för Motioner till Årsmötet

Styrelsen beslöt under möte igår att förlänga tiden att lämna in motioner till Årsmötet till senast 25 april kl 23.59.

Om du redan lämna motion så har du möjlighet att revidera motionen eller återkalla tidigare motion och skicka en ny motion.

Motionerna kommer att behandlas under nästa styrelsemötet den 5 maj och skickas ut så snabbt som möjligt därefter. Det kommer mao bli knappt 2 veckor innan årsmötet, vilket vi ber om överseende med pga den förlängda motionstiden.

//Styrelsen

Inspektion av stuglotter och stugor 15 september 2019

Observationer och anmärkningar från den 15 sept 2019 finns sammanfattade i dokument i enlighet med §8 i medlems arrendekontrakt
Tillsyn-Inspektion 2019-09-15.pdf (skickat med e-post)
Bilder för respektive stuga finns via länkar i dokumentet.
Dokumentet finns även här https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Åtgärder att utföra.

 • Lösa föremål, skräp, bråte mm ska tas bort innan den 17 maj (städdagen)
 • Reparationer som anges i dokumentet skall ske senast 13 juni
 • Övriga observationer angivna i dokumentet kommer behandlas under årsmötet.

OBS! det kommer i år endast att finnas en container för trädgårdsavfall under städdagen, så du får själv ansvara för bortforsling av föremål av trä, metall, plast och övrigt.

Nästa inspektion

 • Vårarbete enligt medlems arrendekontrakt §6 ska vara slutfört senast lördag 13 juni 2020
 • Nästa tillsyn/inspektion kommer utföras söndag 14 juni 2020

Referens

Vänligen notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån vad Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby meddelade 2019.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

//Styrelsen

Information till medlemmar 2020

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Städdag 17 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp parkeringsplats, ängen, sandlådor mm.


Grillning 17 maj – efter avslutat städning kl 12.00 till 12.30

Föreningens medlemmar inbjuds till gemensam grillning efter avslutat städning.


Årsmöte – Söndagen den 17 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast 4 veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 18 april, dvs fyra veckor innan årsmötet.


Container – uppställd 15-17 maj.

En (1) container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 15 maj. 

Den är avsedd för endast trädgårdsavfall under städdagen. 

Övrigt skräp såsom trasiga möbler och annat bråte ansvarar varje medlem att själv transportera till någon Återvinningsanläggning, tex Bromma.

Borttagning av container sker på måndag förmiddag 18 maj.

Frågor? kontakta Stuga 17 eller 26 vilka är ansvariga för Städdagen. 


Medlemsavgift 2020

Årets avgift för säsongen 2020/2021 kommer att beslutas vid årsmötet.

Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3


Utedassen och septitanken

Latrintunnorna och septiktanken är tömda inför säsongen.


Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in från 3 april samt varmvattenberedaren kopplas in under påskhelg. Sophämtningen startas senast 1 maj. 

Avstängning sker 1 oktober.


Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar.


//Styrelsen

Kallelse/dagordning Årsmöte 2020

Kallelse/dagordning Årsmöte 2020

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 17 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Behandling av motioner och förslag 
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 17. Övriga ärenden
  • Beslut om införande av överlåtelseavgift
  • Medlemsinformation
 18. Datum och tid för nästa årsmöte
 19. Mötet avslutas

Styrelsen


Motioner – Du har möjlighet att inkomma med Motion till mötet enligt stadgarna § 4.5 https://stugangen.se/foreningen/regler/stadgar_

Fullmakt – Om du inte har möjlighet att närvara kan du överlåta din röst genom fullmakt till annan medlem närvarande på mötet. En medlem kan endast företrädas en (1) annan medlem.
Hämta Fullmakt här och skriv ut: https://stugangen.se/fullmakt_blankett/

Enligt stadgarnahttps://stugangen.se/foreningen/regler/stadgar_

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation, eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen.

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen disponerar.

Gräsklippare på plats!

Nu står den andra gräsklipparen på plats, Husqvarna, saknas instruktioner till den, den har dock knivar 😉

Tydligen hade någon tankat den med diesel, därav igensättningar i förgasare och dess slangar etc.

Vet du inte hur man använder gräsklipparen så gör inte det, fråga då någon ansvarig för förrådet.

Kom ihåg att göra rent den efter användning, vänd åt rätt håll så inte bensinen rinner ut!

//Hannu

Påminnelse/uppmaning – bilar och diskning


INGA BILAR PÅ ÄNGEN !

Medlemmarna uppmanas att respektera tidigare beslut på årsmöte att INTE köra bil på ängen utom i särskilda undantagsfall, såsom;

 1. vid tunga transporter till/från stugan då den är besvärligt att bär lång sträcka. Efter av- eller pålastning skall fordonet omgående köras bort från ängen.
 2. vid övernattning och man är orolig för inbrott eller skadegörelse. Fordonet får du endast vara parkerad utanför stugan över natten och skall därefter snarast köras bort från ängen. 

Det är inte tillåtet med varaktig uppställning av fordon på ängen!


Diska INTE vid vattenposterna

Vattenposterna är till för att kunna HÄMTA det vatten man behöver för matlagning och diskning.

Det är INTE tillåtet att stå och diska vid vattenposterna.

Var och en hämtar sitt vatten med hink eller dunk och bär det till sin stuglott. Vid diskning är det endast tillåtet att använda biologiskt nedbrytbara disk- och rengöringsmedel pga gällande föreskrifter för Grimsta Naturreservat. Diskvattnet kan därefter spridas fördelat på olika platser och inte hällas ut på samma ställa ideligen.
Var rädd om miljön så du inte skadar naturen.


Respektera Ordningsreglerna

I övrigt så uppmanas medlemmarna att respektera och följa de Ordningsregler som vi har beslutat om.