Felanmälan – skador på vägen till Stugängen

Det omfattande regnandet i veckan har orsakat betydande skador på vägen från Kanaan till Stugängen. Detta är felanmält av flera medlemmar och du får gärna göra ytterligare felanmälan här

https://trafik.stockholm/tyck-till/


Till Parkingenjören,
Vägen från Kanaan till Stugängen allvarligt skadad pga skyfallet. Svårt att komma fram med bil pga djupa fåror. Se bilder på denna länk https://photos.app.goo.gl/rFW8vPrwG2BXNZLr5
När kan vägen lagas och dressas med grövre grus/singel?

Även parkeringen behöver åtgärdas med dränering, avjämning, tjockt lager grus/singel.

Ängarna skulle behöva dräneras då vattnet ännu inte runnit bort från Ängarna. Går inte att köra transporter till stugorna utan stora skador på ängen. 

Finns misstanke om att vattenledningen mellan vattenposterna på ängen har sprungit läck i samband med att den norra vattenposten frostsprängdes.

Återkoppla gärna till Stugängen – Förvaltning <forvaltning@stugangen.se> tel 08-4800 1847

Årets inspektion sker den 13 juni

Inspektion/tillsyn av stuglotter och stugor kommer ske den 13 juni 2021 enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer utgå från föregående observationer och anmärkningar den 14 juni 2020

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört 2019, såsom

 • skräpigt och ovårdat intryck,
 • eftersatt underhåll,
 • annektering av mark utanför arrendet,
 • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
 • tillbyggnader utan bygglov,
 • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Anmärkningar från föregående inspektion
https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2020-06-14/


Referens

Notera att bedömning utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14. 2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening  Dokumentet återfinns under Medlemssidorna (lösenord krävs)

Vattnet är igång igen

Efter det utdragna arbetet med att laga vattenavstängningen och den norra vattenposten som gått sönder så är detta åtgärdat sedan 29 maj och vatten finns att tillgå på Stugängen.

Vattenmätare har nu också blivit installerad vid avstängningsventilen belägen ca 200 m sydost om Stugängen.

Genomgång för handhavande kommer ske tillsammans med Fastighetskontoret och föreningens förvaltare under kommande veckor varefter instruktioner för avstämning och inkoppling upprättas i samförstånd.

Återstår att få information om avtal om vattenförbrukning och löpande debitering.

Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 23 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången


DAGORDNING

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Beslut om uppdaterade Stadgar (Stockholms Koloniträdgårdar)
 12. Behandling av motioner och förslag 
 13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 14. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 17. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 18. Övriga ärenden
  • Medlemsinformation
 19. Datum och tid för nästa årsmöte
 20. Mötet avslutas

Styrelsen

Information till medlemmar 2021

Information till medlemmar 2021

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Med reservation för ändringar pga pandemin.

Städdag 23 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp området vid klubbhuset, dassen, förrådet, parkeringsplats, ängen, sandlådor mm. Städgeneraler är Stuga 17 och 22 som upprättar lista på åtgärder samt fördelar uppgifter. 

Grillning – inställd pga pandemin

Årsmöte – Söndagen den 23 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast sex (6) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 25 april, dvs fyra (4) veckor innan årsmötet.

Container – uppställd 21-23 maj.

En (1) container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 21 maj. 

Den är avsedd för endast brännbart avfall under städdagen. 

Övrigt skräp såsom trasiga möbler och annat bråte ansvarar varje medlem att själv transportera till någon Återvinningsanläggning, tex Bromma eller Lövsta.

Borttagning av container sker på måndag förmiddag 24 maj.

Frågor? kontakta Stuga 17 eller 22 vilka är ansvariga för Städdagen. 

Medlemsavgift

Medlemsavgift och arrendeavgift för säsongen 2021/2022 beslutas vid årsmötet.

Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3

Utedassen och septitanken

Latrintunnorna och septiktanken är tömda inför säsongen.

Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in efter att vattenläckan är åtgärdad. I bästa fall 27 april.
Vattnet stängs av 30 september.

Sophämtningen startas 1 april och upphör 30 september. 

Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar och medger tillfälliga transporter på ängen utan att den skadas.

//Styrelsen

Anslagstavlan har fallit

Tyvärr ser det ut som att fästena i plintarna har rostat sönder och inte klarat vinterns påfrestningar eller så har den blivit vandaliserad.

Vi planerar för städdagen att renovera anslagstavlan och gräva ner nya plintar. Det finns med på Att-göra-listan.

Vattenläckan åtgärdas vecka 16

Den vattenläcka som uppstått i den norra vattenposten pga påkörd ventil för vattenavstängningen 200 meter sydost om Stugängen kommer enligt uppgift från Parkförvaltningen och Fastighetskontoret att åtgärdas under vecka 16. Därefter ska vi kunna ha sommarvattnet igång.

 1. Fastighetskontoret åtgärdar avstängningsventilen och sätter även dit en vattenmätare (vecka 16)
 2. Parkförvaltningen, beställer av Fastighetskontoret åtgärdande av den läckande vattenposten och tar kostnaden för det arbetet. (vecka 16)
 3. Parkförvaltningen återkommer när arbetet är utfört och klart för genomgång.
 4. Möte med Fastighetskontoret sker därefter på Stugängen tillsammans med föreningens förvaltare/skötselansvariga för gemensam genomgång av avstängning och öppning av vattnet samt handhavande av vattenmätare som troligtvis skall plockas bort inför varje vinter i samband med avstängningen.
 5. Vi kommer därefter teckna ett abonnemang för vattenförbrukningen, vilket borde ha skett för flera år sedan.

Frågor? Kontakta skotselansvarig (a) stugangen , se

Container för brännbart avfall beställd.

image

Inför städdagen är en container beställd för brännbart avfall.

Det innebär att du får endast slänga papper, trä (ej tryckinpregnerat),  plast, metaller och textilier.

Du får INTE slänga – Elektronik, Däck, Fälg, Färg, Brandfarliga ämnen, Hushållsavfall och Ljuskällor.

Containern kommer vara uppställd från fredag eftermiddag 21 maj och tas bort måndag förmiddag 24 maj.