Förtydliganden på förekommen anledning

Ideell förening

Stugängen är en ideell förening och leds av en styrelse som utgörs av förtroendevalda personer med uppdrag att ta till vara alla medlemmars gemensamma intressen utifrån de beslut som fattas vid föreningens årsmöte, vilket är det högsta beslutande organet.

Varje medlem har under årsmötet möjlighet att framföra sin åsikt, synpunkter och förslag till beslut varefter närvarande medlemmar kan bifalla eller avslå förslagen.

Styrelsens uppgift är att efter årsmötet genomföra de beslut som årsmötet beslutar om och i övrigt förvalta föreningens verksamhet enligt de riktlinjer som finns en god skötsel av arrendet.

Medlemsavgiften

Vad gäller den något förhöjda medlemsavgiften (inkl arrendeavgiften) för verksamhetsåret 2018/2019 så beslutades denna genom majoritetsbeslut av medlemmarna på årsmötet. Syftet med ökningen är att motivera till extra styrelsearbete och utgöra underlag för ersättning för eventuellt ytterligare nödvändigt arbete under året för kommande dialog och förhandlingar med Stockholm Stad om villkoren för arrendet.

Det beslutades INTE att någon enskild styrelsemedlem skall tilldelas extra arvode om grund för detta inte skäligen finns. Den föreslagna och justerade budgeten är således till för att vid behov kunna kompensera medlemmar för extra arbete och ska inte utnyttjas i fall sådant extra arbete inte förekommer.

Den medlemsavgift (inkl arrendeavgift) som beslutas på årsmötet ska betalas av varje medlem med sitt fulla belopp senast 30 juni till föreningens postgiro-konto.

Gräsklippningen

Vad gäller gräsklippningen har styrelsen gjort bedömningen att lösningen att fördela ansvaret mellan samtliga medlemmar inte är den enklaste och smidigaste för att säkerställa att gräset blir klippt när det behövs. Därför har styrelsen istället beslutat att uppdra åt en eller några medlemmar att utföra klippningen under säsongen mot en ersättning om totalt 1.600 kr. Då årets medlemsavgift har beslutats så har styrelsen valt att för denna säsong använda de disponibla medel som finns till förfogande. Man kan även se det som att styrelsen väljer att omdisponera arvode till att bekosta denna utgift.

Arrendet och parkering

Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på att föreningen endast arrenderar den mark som stugorna står på som sträcker sig ca 10 meter från ängen och in mot skogen, totalt 3.400 kvm.

Ängen och gräsmattan framför stuga 1-6 är INTE arrenderad mark och därför har föreningen ingen beslutanderätt om upplåtelse för tex parkering av fordon. Det är kommunens parkeringsregler som gäller för detta område och kommunen som avgör om parkeringen sker i strid mot gällande parkeringsregler för området. Den enskilde har helt och hållet eget ansvar mot sådan överträdelse.

Uppställning av husvagn under kortare tid på parkeringen utanför arrendet finner Styrelsen vara acceptabelt med hänsyn till möjlighet att låta gäster till medlemmar i föreningen att kunna umgås. Men för detta har har föreningen inget mandat att godkänna uppställning för.

Föreningen varken kan eller får ge någon tillåtelse för varaktig uppställning av husvagn på eller utanför arrendet.

Ordningsregler

Vad gäller ordningsregler så är dessa till för att alla medlemmar ska kunna behandlas lika i förhållande till vad som framgår i dessa. Som du vet så har dessa ordningsregler på årsmötet beslutats om att uppdateras. Det gäller bl.a. frågan om att hundar och andra husdjur ska  hållas under god tillsyn och att högljudda fester inte skall tillåtas. Syftet med dessa regler är att värna god ordning och respekt för alla medlemmars lika intresse att kunna vistas på Stugängen och njuta av lugn och ro nära naturen.

Naturreservatet Grimsta

Notera särskilt att Stugägen är beläget i ett NATURRESERVAT och för detta gäller särskilda regler om medförande av hundar, som ALLTID ska vara kopplade. Om ni har synpunkter på detta så ber vi dig att vända dig till Stockholms Stad.

 

//Styrelsen

Medlemsinformation i samband med årsmöte 2016-05-29

  • FSSK

Styrelsen redogjorde för den kontakt och möte som skett i februari där främst hembudsklausulen diskuterades. FSSKs ordförande Lennart Pöppel insåg den problematik som föreligger med att ändra på värderingsprinciperna vid försäljning/överlåtelse av stugor på Stugängen, varpå rekommendationen dock är att säkerställa att alla medlemmar i föreningen tecknar nya medlemsavtal/arrendeavtal för underlättande av framtida förhandling med Stockholm Stad om arrendet och villkoren för dessa.

  • Skatteverket – fastighetstaxering av kolonistugor

Styrelsen redogjorde för den uppkomna situationen med att Skatteverket driver en kampanj med att påföra alla kolonistugor fastighetsavgift och vill att stugorna skall värderas efter marknadspris. Koloniträdgårdsförbundet och FSSK argumenterar för att värderingsprincipen är felaktig med hänsyn till den inskränkningar som föreligger i och med nyttjanderätten i arrendeavtalen. Inget beslut i frågan är fattat och Stugängen får därmed fortsätta att bevaka utvecklingen.

  • Arrendegränser

Hässelby-Vällingby Stadsdelförvaltning i Stockholm Stad har låtit meddela att de avser att göra en översyn av arrendegränserna och eventuella överträdelser mot dessa. Vid eventuella överträdelser kommer föreningen behöva agera mot enskilda medlemmar om rättelse och om så inte sker inom rimlig tid säga upp medlemmen och kräva avflyttning och försäljning av stugan.

  • Dränering av Stugängen

De nedre områden på ängen är fortsatt mycket blöta under lång tid på vår och försommar och det föreligger behov för att anlägga bättre dränering. Dock är detta en besvärlig fråga att hantera pga reservatsreglerna och vad Stockholm Stad kan acceptera med hänsyn till dessa. Trots kontakter med Staden har svar inte inkommit.

  • Odlingslotter

Den eller de medlemmar som är intresserade av att nyttja en del av de odlingslott som finns vid parkeringen uppmanas att ta kontakt med samordnare Lillemor Akgul, Stuga 3.

  • Åkgräsklipparen

Då nuvarande åk-gräsklippare har visat sig fungera dåligt och nyligen dessutom gått sönder diskuterades alternativet att istället införskaffa ytterligare en vanlig motordriven gräsklippare. Föreningen kommer därför att införskaffa ytterligare en gräsklippare för ca 5.000 kr och därmed återgår ansvaret för samtliga medlemmar att tillsammans sörja för att ängen hålls klippt.

  • Stöldskyddsmärkning

Denna fråga har varit uppe till diskussion tidigare men att i samband att åkgräsklipparen inte längre utgör något större värde bordlades frågan till senare tillfälle.

  • Vattenförbrukning

Medlemmarna informerades om att Stockholm Vatten har låtit installera vattenmätare för Stugängen och aviserat att de kommer att börja debitera för vattenförbrukningen inom kort. De har aviserat om en kostnad på 30 kr/kbm, vilket styrelsen har ifrågasatt på vilka grunder som detta pris har fastställts. Stockholm Vatten har lovat återkomma med reviderat pris pga att Stugängen inte är ansluten till något avloppssystem. (Den 30 maj meddelade Stockholm Vatten att det nya priset blir 25 kr/kbm).

  • Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng

Vidare så informerade medlemmarna om Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng. Ett av de två alternativen går från Råcksta rondellen via Kanaanvägen, båtuppläggningsplatsen och ner i vattnet mellan IRS båt-iläggningsvik och Kanotklubben. Högspänningskablarna läggs ner i Kanaansväg och eftersom arbetsytans bredd på 7 meter är lika bred som befintlig väg med trottoar behöver Kanaansväg stängas av i ca 3 månader. Reservväg under denna tid planeras bli “vägen” bakom Kanaans kafé förbi Stugängens koloniträdgårdar, vidare på gångstigen genom skogen och förbi sportfältet fram till Råcksta krematorium.

Hälsningar,

Styrelsen