Stugängen/Kanaan berörs inte av Ny elkabel

Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Ellevio planerar att riva den 220 kV luftledning som går mellan Beckomberga och Bredäng och ersätta den med en 400 kV mark- och sjökabel. I februari 2017 skickades ansökan om linjekoncession avseende den nya sträckan in till Energimarknadsinspektionen och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen.

Förläggning av den nya ledningen planeras till 2022. Rivning av den befintliga ledningen är planerad till 2023, efter att den nya ledningen är tagen i drift.

Läs mer här  Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Meddelande från radjursshopen.se

Hej,

Jag heter Jonas och tillsammans med min fru startade vi för ett par år sedan Rådjursshopen. Detta efter att själva haft allt för mycket problem med glupska rådjur i trädgården. Vi är nyfikna på om även ni har problem med rådjur som kommer in i kolonin och äter upp medlemmarnas knoppar och blommor? Nu när våren är här så innebär det ju för väldigt många att även rådjuren är här.

Efterfrågan på produkter har varit väldigt stor sedan starten och vi har nu ett stort (marknadens största) sortiment av produkter mot rådjur och genom att enbart ha försäljning på nätet så kan vi även hålla lägst pris.

Kolla gärna in: https://radjursshopen.se. Hos oss hittar ni tex Trico Garden, vargurin, otvättad fårull, rådjursskrämmor och mycket mer.

Vi skulle vilja börja samarbeta med er koloni och ge era medlemmar ytterligare 10% rabatt på allt i vår butik? På så sätt får vi fler som kan testa produkterna och ni, om ni har rådjursproblem, får bra produkter till ett väldigt bra pris. Så kommunicera gärna till era medlemmar att om de anger rabattkoden: koloni17. Koden gäller från och med idag och hela 2017 och för obegränsat antal köp per år.

Det hade även så klart varit jättekul om ni vill tipsa om oss på er hemsida för att på så sätt informera era medlemmar.

Hoppas nu att ni får en riktigt skön fredag och helg!

Bästa hälsningar

Jonas, Rådjursshopen

Medlemsinformation i samband med årsmöte 2016-05-29

 • FSSK

Styrelsen redogjorde för den kontakt och möte som skett i februari där främst hembudsklausulen diskuterades. FSSKs ordförande Lennart Pöppel insåg den problematik som föreligger med att ändra på värderingsprinciperna vid försäljning/överlåtelse av stugor på Stugängen, varpå rekommendationen dock är att säkerställa att alla medlemmar i föreningen tecknar nya medlemsavtal/arrendeavtal för underlättande av framtida förhandling med Stockholm Stad om arrendet och villkoren för dessa.

 • Skatteverket – fastighetstaxering av kolonistugor

Styrelsen redogjorde för den uppkomna situationen med att Skatteverket driver en kampanj med att påföra alla kolonistugor fastighetsavgift och vill att stugorna skall värderas efter marknadspris. Koloniträdgårdsförbundet och FSSK argumenterar för att värderingsprincipen är felaktig med hänsyn till den inskränkningar som föreligger i och med nyttjanderätten i arrendeavtalen. Inget beslut i frågan är fattat och Stugängen får därmed fortsätta att bevaka utvecklingen.

 • Arrendegränser

Hässelby-Vällingby Stadsdelförvaltning i Stockholm Stad har låtit meddela att de avser att göra en översyn av arrendegränserna och eventuella överträdelser mot dessa. Vid eventuella överträdelser kommer föreningen behöva agera mot enskilda medlemmar om rättelse och om så inte sker inom rimlig tid säga upp medlemmen och kräva avflyttning och försäljning av stugan.

 • Dränering av Stugängen

De nedre områden på ängen är fortsatt mycket blöta under lång tid på vår och försommar och det föreligger behov för att anlägga bättre dränering. Dock är detta en besvärlig fråga att hantera pga reservatsreglerna och vad Stockholm Stad kan acceptera med hänsyn till dessa. Trots kontakter med Staden har svar inte inkommit.

 • Odlingslotter

Den eller de medlemmar som är intresserade av att nyttja en del av de odlingslott som finns vid parkeringen uppmanas att ta kontakt med samordnare Lillemor Akgul, Stuga 3.

 • Åkgräsklipparen

Då nuvarande åk-gräsklippare har visat sig fungera dåligt och nyligen dessutom gått sönder diskuterades alternativet att istället införskaffa ytterligare en vanlig motordriven gräsklippare. Föreningen kommer därför att införskaffa ytterligare en gräsklippare för ca 5.000 kr och därmed återgår ansvaret för samtliga medlemmar att tillsammans sörja för att ängen hålls klippt.

 • Stöldskyddsmärkning

Denna fråga har varit uppe till diskussion tidigare men att i samband att åkgräsklipparen inte längre utgör något större värde bordlades frågan till senare tillfälle.

 • Vattenförbrukning

Medlemmarna informerades om att Stockholm Vatten har låtit installera vattenmätare för Stugängen och aviserat att de kommer att börja debitera för vattenförbrukningen inom kort. De har aviserat om en kostnad på 30 kr/kbm, vilket styrelsen har ifrågasatt på vilka grunder som detta pris har fastställts. Stockholm Vatten har lovat återkomma med reviderat pris pga att Stugängen inte är ansluten till något avloppssystem. (Den 30 maj meddelade Stockholm Vatten att det nya priset blir 25 kr/kbm).

 • Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng

Vidare så informerade medlemmarna om Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng. Ett av de två alternativen går från Råcksta rondellen via Kanaanvägen, båtuppläggningsplatsen och ner i vattnet mellan IRS båt-iläggningsvik och Kanotklubben. Högspänningskablarna läggs ner i Kanaansväg och eftersom arbetsytans bredd på 7 meter är lika bred som befintlig väg med trottoar behöver Kanaansväg stängas av i ca 3 månader. Reservväg under denna tid planeras bli “vägen” bakom Kanaans kafé förbi Stugängens koloniträdgårdar, vidare på gångstigen genom skogen och förbi sportfältet fram till Råcksta krematorium.

Hälsningar,

Styrelsen

Stadsbornas kolonilotter livsviktiga vid kriser

Ur Populärhistoria Sveriges ledande historiska magasin

Stadsbornas kolonilotter livsviktiga vid kriser

Publicerad 28 juli, 2008 Text: Folke Schimanski

I Sverige finns drygt tjugofemtusen koloniträdgårdsodlare. Traditionen att anlägga små odlingslotter i städerna importerades från Tyskland kring förrförra sekelskiftet och blev snabbt en succé.

Trädgårdskolonierna har sina rötter i Tyskland, där de kallas för Schrebergärten. Namnet fick de efter läkaren Daniel Schreber, som ville skapa en lekplats för arbetarbarn i Leipzig. Den första anläggningen stod klar 1865, men snart ändrades huvudsyftet till odling av grönsaker och frukt, och även vuxna stadsbor engagerade sig.

Idén att anlägga odlingslotter i städerna spred sig norrut till bland annat Danmark. När den svenska socialdemokratiska politikern Anna Lindhagen besökte grannlandet år 1904 hade antalet koloniträdgårdar vuxit till 20 000. Lindhagen blev eld och lågor och tog stafetten vidare till sin hemstad Stockholm. Hon såg en möjlighet för stadens arbetare att få leva lite lantliv och dryga ut sin försörjning genom att själva odla nyttiga livsmedel. Koloniverksamheten var då redan i full blom i Skåne, där de första lotterna anlades 1895 i Malmö och 1901 i Landskrona.

I Stockholm ledde restriktiva regler om odling och bebyggelse, upprättade av Anna Lindhagen, till att missnöjet jäste bland det raskt växande antalet odlare. Till slut krävde dessa att själva få bestämma över verksamheten. En ordning skapades som innebar att respektive kommun skulle upplåta koloniområden åt lokala odlarföreningar. 1921 slogs koloniföreningarna samman i en riksorganisation.

Koloniträdgårdarna kom att få en oväntad betydelse under första halvan av 1900-talet. Under kristid, krig och arbetslöshet lättade de försörjningsläget. Enbart under 1917 skördade Stockholms koloniodlare 870 000 kilo potatis på 5 800 lotter, ja även parker som Humlegården odlades upp. I Örgryte, då utanför Göteborg, blev koloniområdets produkter så begärliga att det förekom stölder av frukt och grönsaker, varpå ett bastant järnstaket fick sättas upp.

Även under andra världskrigets livsmedelsbrist fick odlingslotterna ett extra uppsving; i det isolerade England ökade antalet koloniträdgårdar starkt. Och efter kriget såg myndigheterna i det bombhärjade Tyskland mellan fingrarna med de talrika svartbyggen, som de utbombade uppförde i koloniträdgårdarna.

Under mellankrigstiden tillkom ständigt nya koloniområden i Sverige. Efter krigsslutet 1945 bröts trenden, i samband med att levnadsstandarden höjdes. Tanken med kolonierna var att de skulle ligga på gång- eller cykelavstånd från bostaden. Men nu skaffade sig folk bil och TV; med bilen kunde stadsborna lätt komma ut i naturen och prioriterade nu de nya utflykterna framför koloniodlingen. TV:n stal ytterligare tid.

I dag går koloniträdgårdsrörelsen mot en ny vår. Naturligtvis spelar miljötänkandet in, och en del koloniområden är förebilder ifråga om ekologisk odling. Den stora inflyttningen till världens städer skapar försörjningsproblem och belastar miljön kolossalt, bland annat genom de enorma transporterna av livsmedel från land till stad. Därför pläderar en del forskare för ”urban agriculture”, en sorts återgång till forna tider då stadsbor odlade grönsaker och frukt i närområdet och även höll boskap och fjäderfä. Ja, man har en vision om att städer ska kunna bli praktiskt taget självförsörjande med livsmedel.

Av och till har odlingslotterna drabbats, när kommuner och byggnadsföretag velat använda marken till bostäder och andra byggprojekt. I Landskrona har det idylliska koloniområdet på fästningsvallarna vid Citadellet, som är Sveriges näst äldsta, varit i farozonen flera gånger. 1995 fanns planer på att ta bort koloniträdgårdarna för att återställa de historiska vallarna kring borgen. Talrika protester från när och fjärran har hittills stoppat rivningen.

I London har det varit stort rabalder om att ett koloniområde från förrförra sekelskiftet, Manor Gardens Allotments, jämnats med marken då det stod i vägen för byggplanerna för ”de gröna” olympiska spelen 2012. Här har inga protester haft verkan.

Ska man hårdra en undersökning i Stockholm från år 2000, är en typisk koloniodlare av i dag en ensamstående, yrkesarbetande kvinna i femtioårsåldern, som tar sig till sin täppa med cykel. Kvinnorna tycks i vart fall dominera odlarskaran, och då är det intressant att notera att den första kvinnan släpptes in i riksförbundets styrelse först 1973. En modern kategori av odlare på våra breddgrader, främst på de obebyggda kolonilotterna, är invandrarna.

Fattigstämpeln har modererats, även kändisar har kolonier, inte minst på Söder i Stockholm. En föregångare var Albert Einstein, som under mellankrigstiden var med-lem i en koloniförening i Spandau. Men en dag kom ett officiellt brev till ”Herr Professor Einstein” med klagomål över att denne inte skötte sin lott tillfredsställande. Det tankspridda geniet lovade genast bot och bättring, eftersom han gärna ville behålla sin täppa.

Folke Schimanski

Fakta koloniträdgårdar

Sveriges första område för koloniträdgårdar anlades vid Pildammarna i Malmö 1895. Omkring år 1918 hade nästan alla svenska städer minst ett koloniträdgårdsområde. 1921 bildades Koloniträdgårdsförbundet, en riksorganisation för lokala föreningar som förvaltar koloniområden. I dag finns omkring trehundra sådana föreningar i landet.

 

Kommentar av Catrin Vingmar: Därför är Stugängens koloniområde viktigt för oss alla!

  1. De fattiga i världen vet att har man en jordlott så kan man undvika absolut svält. För oss blir kolonilotten/kolonihuset viktigare och viktigare ju närmare vi är en ekonomisk kris. Då har vi möjlighet att odla för att kunna överleva.
  2. Närodlat av den genomsnittliga kolonisten är som är en cyklande medelålders kvinna är oerhört miljövänligt! Ju mer vi odlar själva desto mer vet vi hur det produceras! Vi sliter mindre på jordens resurser.
  3. Många från storstaden har aldrig upplevt natur. De kan inget om natur och förstår den inte. Ju mindre man kan och förstår desto mer skräpar man ner och förstör i naturen. Ju mer man är i naturen och på kolonilotten och uppskattar den desto mer värnar man den! Ju fler stadsbarn som har en relation till koloniområden desto miljövänligare barn!
  4. Biologisk mångfald! Idag försvinner fler insekter och fjärilar än någonsin i det besprutade jordbruket. En fristad för dessa djur är miljövänlig odling i koloniträdgårdar.
  5. Integration. Idag innebär kolonilotter/kolonistugor att människor i förtätade miljonprogram får en möjlighet att mötas och samtala och integreras. Kolonilotterna i Rosengård har  varit mycket viktiga som spontan träffpunkt  i Malmö.
  6. Hälsotalen ökar för alla om en person blir harmonisk av naturen och ger till sin omgivning. Vid svåra sjukdomstillstånd finns det många som kan berätta hur vistelse i naturen varit livsviktigt för de. Ett koloniområde förbättrar hälsan för alla som är engagerade i detta och alla rör sig mera! Då minskas sjukdomstalen och kostnaderna för samhället!

Kort information om Stugängen sommaren 2015

Sommaren går snabbt som vanligt! Den 15/8 kl 19 är det valfri kräftskiva för de som vill på ängen. Man tar med sin egen mat och dryck!

En ny grästrimmer är inköpt. Använder du den så lämna tillbaka den med trimmer tråd och bensin i, så nästa användare kan använda den.

Ute duschen fungerar med bra värme och kommer att göras snyggare inuti under höststäddagen.

Bastun kan inte användas samtidigt utan att el kapaciteten uppgraderas till tre fas och detta kommer att göras under hösten.

Klubbstugans innertak kommer att isoleras och göra klart i September.

De flesta medlemmar har gjort sin städuppgift men vissa har sin kvar! Tacksam om ni omgående gör dessa!

En anslagstavla kommer att sättas upp i klubbhuset så att informationen blir ännu tydligare!

Stuga 23 har gått runt med två av kommunens representanter i Stugängens koloniområde. Styrelsen vet inte vad detta gällde.

Senare kommer en inbjudan till höstmöte och höststädning!

Med vänlig sommarhälsning från styrelsen

Husqvarna Gräsklippare LB 553S

Vi har nu köpt en ny gräsklippare. För mer info kontakta Thommie Wideroos i Stuga 26.

Detta är en pålitlig, robust BioClip®-maskin med fyrtaktsmotor konstruerad för tuff, professionell användning. Konstruktionen är utformad med hänsyn till bästa möjliga ergonomi för användaren och bra klippresultat, även i blöt väderlek. Handtaget och styrningen är effektivt vibrationsdämpade och den centrala klipphöjdsjusteringen är fjäderbelastad för att justeringen ska bli så enkel som möjligt. M 53S Pro är självgående med framhjulsdrift för optimalt handhavande. Lättviktshjul av aluminium med dubbla kullager och gummidäck. Har en lättstartad Honda OHC-motor på 2,9 kW och klippbredden är 53 cm.

Källa: Husqvarna Gräsklippare LB 553S

Läs mer: http://www.husqvarna.com/se/products/lawn-mowers/lb-553s/