Medlemsinformation i samband med årsmöte 2016-05-29

  • FSSK

Styrelsen redogjorde för den kontakt och möte som skett i februari där främst hembudsklausulen diskuterades. FSSKs ordförande Lennart Pöppel insåg den problematik som föreligger med att ändra på värderingsprinciperna vid försäljning/överlåtelse av stugor på Stugängen, varpå rekommendationen dock är att säkerställa att alla medlemmar i föreningen tecknar nya medlemsavtal/arrendeavtal för underlättande av framtida förhandling med Stockholm Stad om arrendet och villkoren för dessa.

  • Skatteverket – fastighetstaxering av kolonistugor

Styrelsen redogjorde för den uppkomna situationen med att Skatteverket driver en kampanj med att påföra alla kolonistugor fastighetsavgift och vill att stugorna skall värderas efter marknadspris. Koloniträdgårdsförbundet och FSSK argumenterar för att värderingsprincipen är felaktig med hänsyn till den inskränkningar som föreligger i och med nyttjanderätten i arrendeavtalen. Inget beslut i frågan är fattat och Stugängen får därmed fortsätta att bevaka utvecklingen.

  • Arrendegränser

Hässelby-Vällingby Stadsdelförvaltning i Stockholm Stad har låtit meddela att de avser att göra en översyn av arrendegränserna och eventuella överträdelser mot dessa. Vid eventuella överträdelser kommer föreningen behöva agera mot enskilda medlemmar om rättelse och om så inte sker inom rimlig tid säga upp medlemmen och kräva avflyttning och försäljning av stugan.

  • Dränering av Stugängen

De nedre områden på ängen är fortsatt mycket blöta under lång tid på vår och försommar och det föreligger behov för att anlägga bättre dränering. Dock är detta en besvärlig fråga att hantera pga reservatsreglerna och vad Stockholm Stad kan acceptera med hänsyn till dessa. Trots kontakter med Staden har svar inte inkommit.

  • Odlingslotter

Den eller de medlemmar som är intresserade av att nyttja en del av de odlingslott som finns vid parkeringen uppmanas att ta kontakt med samordnare Lillemor Akgul, Stuga 3.

  • Åkgräsklipparen

Då nuvarande åk-gräsklippare har visat sig fungera dåligt och nyligen dessutom gått sönder diskuterades alternativet att istället införskaffa ytterligare en vanlig motordriven gräsklippare. Föreningen kommer därför att införskaffa ytterligare en gräsklippare för ca 5.000 kr och därmed återgår ansvaret för samtliga medlemmar att tillsammans sörja för att ängen hålls klippt.

  • Stöldskyddsmärkning

Denna fråga har varit uppe till diskussion tidigare men att i samband att åkgräsklipparen inte längre utgör något större värde bordlades frågan till senare tillfälle.

  • Vattenförbrukning

Medlemmarna informerades om att Stockholm Vatten har låtit installera vattenmätare för Stugängen och aviserat att de kommer att börja debitera för vattenförbrukningen inom kort. De har aviserat om en kostnad på 30 kr/kbm, vilket styrelsen har ifrågasatt på vilka grunder som detta pris har fastställts. Stockholm Vatten har lovat återkomma med reviderat pris pga att Stugängen inte är ansluten till något avloppssystem. (Den 30 maj meddelade Stockholm Vatten att det nya priset blir 25 kr/kbm).

  • Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng

Vidare så informerade medlemmarna om Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng. Ett av de två alternativen går från Råcksta rondellen via Kanaanvägen, båtuppläggningsplatsen och ner i vattnet mellan IRS båt-iläggningsvik och Kanotklubben. Högspänningskablarna läggs ner i Kanaansväg och eftersom arbetsytans bredd på 7 meter är lika bred som befintlig väg med trottoar behöver Kanaansväg stängas av i ca 3 månader. Reservväg under denna tid planeras bli “vägen” bakom Kanaans kafé förbi Stugängens koloniträdgårdar, vidare på gångstigen genom skogen och förbi sportfältet fram till Råcksta krematorium.

Hälsningar,

Styrelsen