Se även allmänna regler för Grimsta Naturreservat

Du måste ansöka om reservatstillstånd för:

 • uppföra byggnad eller anläggning
 • utföra om- eller tillbyggnad av byggnad eller anläggning, samt att ändra användningssätt
 • avverka eller utföra andra skogliga åtgärder utöver de som framgår av skötselplanen (tex fälla träd, kapa grenar)
 • anlägga ny ledning i mark, vatten och luft

Blankett för ansökan om reservatstillstånd finns här att ladda ner.
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoregler/naturreservat-dispens-och-tillstand/

Det är flera förvaltningar som ansvarar för arbetet med stadens naturreservat.

Utdrag från Föreskrifter Grimsta naturreservat

För markägare/innehavare av särskilt rätt till fastighet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 1. förändra områdets topografi eller ytförhållanden, till exempel genom att gräva, spränga, borra, schakta eller fylla ut,
 2. uppföra byggnad eller anläggning. Åtgärden skall följa syftet med naturreservatet,
 3. utföra om- eller tillbyggnad av byggnad eller anläggning, samt att ändra användningssätt. Åtgärden skall följa syftet med naturreservatet,
 4. anlägga parkering, gång- och cykelväg, samt ridstig,
 5. ändra avrinningsförhållanden genom att till exempel dämma eller gräva samt att anlägga våtmark, damm eller liknande. Våtmark får anläggas i syfte att utveckla områdets biologiska mångfald,
 6. avverka eller utföra andra skogliga åtgärder utöver de som framgår av skötselplanen,
 7. anlägga ny ledning i mark, vatten och luft,
 8. nyanlägga eller utöka befintliga bryggor och hamnar eller att hårdgöra stränder,
 9. uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag av stängsel för betesdjur och då skall genomgångar ordnas så att allmänhetens tillträde till området inte hindras,
 10. ta bort eller skada stenmur eller annan fast fornlämning.