Riktlinjer vid överlåtelse av byggnad vid frånträde av kolonilott

antagna vid ordinarie representantmöte 1979 att gälla koloniträdgårdsföreningar inom Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar arbetsområde att tillämpas fr o m 1979-04-19.

 1. Föreningens styrelse upprättar en anmälningslista där inkomna intressenter antecknas med uppgift om namn, adress, telefonnummer, ålder och hushållets storlek samt önskemål om lottstorlek, stuga och andra uppgifter som kan vara av intresse för att i framtiden kunna anvisa lämplig lott.

  Till denna anmälningslista noteras även de anmälningar som man erhåller från fastighetskontoret eller centralstyrelsen.
 1. Föreningens medlemmar skall genom styrelsens försorg informeras om skyldigheten att vid frånträde återlämna lotten och i första hand hembjuda eventuell byggnad å lotten till föreningen (styrelsen).

 2. När någon av föreningens medlemmar önskar frånträda sin lott skall föreningsstyrelsen träda in och “inlösa” eventuell byggnad. Formulär till hembjudan om inlösen används – bilaga 1.

  Företrädesrätt föreligger enligt 20 § i nyttjanderättskontraktet enligt nedan.

  “Avlider medlemmen före arrendetidens utgång, antages som ny nyttjanderättshavare i den avlidnes ställe den som genom bodelning, arv eller testamentariskt förordnande tillagts nyttjanderätten, om ha n söker och beviljas inträde i föreningen.”
 1. Föreningens styrelse avgör om värdering skall ske av styrelsen eller särskilda värderingsmän.

 2. Värderingen skall ske enligt följande principer:

  • Koloniträdgård skall icke åsättas något föreningsmässigt värde. Den som återlämnar sin arrenderätt och utträder ur föreningen äger inte återfå insats eller erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

  • Marken kan icke åsättas något värde. Värdering skall dock ske med hänsyn till växter och kultur. Ersättning kan lämnas för särskilda anläggningsarbeten som erfordrats för att kunna bruka jorden för koloniträdgårdsändamål, exempelvis stödmurar jämte erforderliga trappor.

  • Byggnad på kolonilott skall värderas med utgångspunkt från gällande bestämmelser om fastställd byggnadsyta i enlighet med erhållet bygglov. Eventuell överskjutande icke godkänd byggnadsyta skall ej tas med i värderingen.

  • Värdering skall ske med utgångspunkt från vad en likartad stuga skulle kosta att nyuppföra. Här skall hänsyn tas till den standard stugan är uppförd i, såsom grundläggning, golvbjälklag, väggarnas isolering, fönsters och dörrars standard, takkonstruktion och takbeläggning jämte stugans fasta inredning – kök/pentryinredning, väggfasta bänkar, kojer, elektrisk installation eller annan fast uppvärmningsanordning (exempelvis murstock). Hänsyn skall även tas till om inredningens ålder är högre än stugan i sig. Standard över det normala i en kolonistugeinredning skall icke medtagas i värderingen, exempelvis dyra tapeter, påkostade beslag och liknande.


   Om tveksamhet föreligger om inredningen är fast eller lös bör styrelsen i första hand betrakta den som lös inventarie, vilket innebär att den icke skall ingå i värderingen. Överhuvudtaget skall icke lösa inventarier ingå i värderingen.

   Från nyuppförandet skall avräknas de förbättringar som måste göras för att stugan skall kunna betraktas motsvara kravet på en ny byggnad. 
 1. Därest medlemmen inte godtar den erbjudna köpeskillingen för stugan skall medlemmen hänvisas till att överklaga föreningens beslut hos arrendenämnden.

 2. Från köpeskillingen avgår kostnader för värdering som således betalas av säljaren.

 3. Styrelsen erbjuder arrenderätten till ny medlem som tas från intresselistan. Vid sådant erbjudande skall styrelsen samtidigt erbjuda den nya medlemmen övertagande av eventuell befintlig byggnad å lotten. Den nya medlemmen skall ges möjlighet att anskaffa erforderlig köpeskilling. Ansökan om medlemskap användes – bilaga 2.

  Överlåtelse bör kunna ske så snart som handpenning erlagts. Full likvid skall – om icke annat överenskommes – vara erlagd inom 30 dagar från det datum anmälan om uppsägning erhålles – se punkt 3 ovan. Köpekontrakt skall upprättas mellan såväl frånträdande kolonist och föreningen som mellan föreningen och den nya medlemmen. Formulär för köpeavtal såväl mellan frånträdande kolonist och föreningen (bilaga 3) som mellan föreningen och tillträdande kolonist (bilaga 4) bifogas.