7 februari

Parkingenjören på SDF sätter ut orangefärgade käppar som markerar gränsen för vilka byggnadsverk som måste tas bort och var marken måste återställas i ursprungligt skick utanför arrendet. Varje medlem kan själv förtydliga gränsen om det behövs, genom att dra snöre mellan de utsatta käpparna utanför den egna stuglotten.

8 februari – röjning utanför arrendet kan påbörjas

Medlemmarna kan påbörja borttag av byggnadsverk/växter och återställning av marken utanför arrendet. Ta gärna hjälp av dina stuggrannar vid röjningen eller annan medlem. Meddela styrelsen snarast om du behöver råd eller hjälp.

  • Var och en ansvarar för att forsla bort det egna skräpet. 
  • Det är tillåtet att tillfälligt lägga material och växter från röjningen på ängen utanför sin stuglott i väntan på egen bortforsling. Men senast 12 maj måste det som tillfälligtvis placerats på ängen vara permanent borttaget!
  • Container kommer att finnas tillgängligt i samband med städdagen endast för trädgårdsavfall. 
  • Samordna gärna bortforsling av byggavfall med andra stugägare. 

Notera att borttag av alla byggnadsverk och återställning av marken är en förutsättning för ett förnyat arrende: “Som tidigare angetts påbörjas ingen dialog med arrendatorn/föreningen kring nytt avtal förrän dess byggnadsverk och anläggningar, enligt SDFs anmodan, utanför arrendegränsen har borttagits.”

19 februari – kallelse till årsmöte 2023 skickas ut 

Styrelsen skickar kallelse till årsmöte 2023 senast sex veckor innan dagen för årsmötet.

26 februari – bokslut revisorerna tillhanda

Balans- och resultaträkning samt förvaltningsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor innan årsmötet.

5 mars – sista datum för motioner
Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.
18 mars – revisionsberättelsen klar

Revisionsberättelsen ska vara klar senast två veckor innan årsmötet.

19 mars – årsmöteshandlingarna skickas ut

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag, inkomna motioner mm skickas ut med e-post senast två veckor innan årsmötet.

1 april – sophämtning startar

Sopkärlet ställs fram och hushållssopor kan börja slängas i kärlet. Enligt nya avfallsbestämmelser måste föreningen från och med 1 april sortera matavfall separat, antingen via gemensam kompost eller särskilt kärl för matavfall. Hur detta ska gå till meddelas senare.

2 april – årsmöte 2023

Tid: 16:00

Plats: Kronobergsgatan 13, ingång från Kronobergsparken (samlingslokalen över gården)

April – vattnet sätts igång

Förvaltningsgruppen sätter igång sommarvattnet. Datum meddelas senare.

30 april – arrendeavgift och medlemsavgift ska vara betald

Arrendeavgift och medlemsavgift ska vara betald. (Preliminärt datum. Definitivt datum beslutas på årsmötet.)

Arrendeavgiften som faktureras denna gång är beräknad utifrån tidigare arrende och lottstorlek. Efter att nytt arrendeavtal har ingåtts med Staden för ett utökat arrende, och därmed en ökad kostnad för föreningen, kommer en tilläggsfakturering ske efter att nya lottytor blivit fastställda.

6 maj – gemensam vårstädning – kl 11-15

Alla medlemmar hjälps åt att städa gemensamma utrymmen och göra fint inför säsongen. I mån av tid hjälps vi åt att riva mindre byggnadsverk och återställa marken utanför arrendegränsen för de som har anmält till styrelsen att de behöver hjälp.

Förvaltningsgruppen planerar och leder arbetet som skall utföras under dagen.

6–7 maj – container endast för trädgårdsavfall tillgänglig

Container för trädgårdsavfall står uppställd där man får slänga ris, grenar, stockar, löv (men ej stubbar, kompost eller jord).

Varje medlem ansvarar själv för bortforsling av eventuellt byggnadsavfall (rivningsmaterial) från röjningen av marken utanför sin stuglott. Samordna gärna med andra stugägare.

7 maj – alla medlemmar inspekterar gemensamt genomförd röjning

Alla medlemmar skall delta och gemensamt granska att alla byggnadsverk utanför röjningsgränsen är borttagna och marken återställd. Detta är ett ansvar som delas av ALLA medlemmar. Styrelsen övervakar och noterar vilka stuglotter som kvarstår att åtgärda.

Vid denna inspektion kan egen gränspinne mellan lotter sättas upp mot ängen och mot skogen, som referenspunkt för fastställande av ny utökad lottyta, vilket behövs vid beräkning av ny arrendeavgift.

12 maj – Ängen måste vara fri från skräp!

SDF kräver att det skräp (byggnadsmaterial och växter) som tillfälligtvis placerats på ängen måste vara permanent borttaget den 12 maj.

14 maj – all röjning och markåterställning måste vara klart!

Efter detta datum skall alla byggnadsverk utanför röjningsgränsen vara borttagna och marken ska vara återställd i så ursprungligt skick som möjligt.

15 maj – SDF påbörjar inspektion efter röjning

SDF påbörjar sin kontroll av att alla byggnadsverk utanför röjningsgränsen har avlägsnats och att marken är tillräckligt återställd.

Augusti – sommarfest på ängen

Alla medlemmar är välkomna på gemensam fest som arrangeras av deltagande medlemmar.

23–24 september – signering av de nya medlemsavtalen

Varje medlem möter representant från styrelsen på Stugängen för signering av nytt medlemsavtal (dvs medlemmens arrendeavtal med föreningen), förutsatt att nytt arrendeavtal har tecknats mellan föreningen och SDF.

30 september – sophämtningen upphör

Sopkärlet ställs undan efter säsongen. Varje medlem ansvarar därefter för sina egna sopor.

1 oktober – nytt arrendeavtal och nya medlemsavtal börjar gälla

Förutsatt att nytt arrendeavtal har tecknats mellan föreningen och SDF kommer de nya medlemsavtalen att börja gälla fr.o.m. 1 oktober.

14 oktober – gemensam höststädning & vattenavstängning

Alla medlemmar hjälps åt att städa gemensamma områden och plocka undan inför vintern och sommarvattnet stängs av. Förvaltningsgruppen planerar och leder arbetet som skall utföras under dagen.