XX februari – kallelse till årsmöte 2024 skickas ut 

Styrelsen skickar kallelse till årsmöte 2024 senast sex veckor innan dagen för årsmötet.

XX februari – bokslut revisorerna tillhanda

Balans- och resultaträkning samt förvaltningsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor innan årsmötet.

XX mars – sista datum för motioner
Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.
XX mars – revisionsberättelsen klar

Revisionsberättelsen ska vara klar senast två veckor innan årsmötet.

XX mars – årsmöteshandlingarna skickas ut

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag, inkomna motioner mm skickas ut med e-post senast två veckor innan årsmötet.

1 april – sophämtning startar

Sopkärlet ställs fram och hushållssopor kan börja slängas i kärlet. Enligt nya avfallsbestämmelser måste föreningen från och med 1 april sortera matavfall separat, antingen via gemensam kompost eller särskilt kärl för matavfall. Hur detta ska gå till meddelas senare.

XX april – årsmöte 2024

Tid: XX:00

Plats: Kronobergsgatan 13, ingång från Kronobergsparken (samlingslokalen över gården)

April – vattnet sätts igång

Förvaltningsgruppen sätter igång sommarvattnet. Datum meddelas senare.

XX april – arrendeavgift och medlemsavgift ska vara betald

Arrendeavgift och medlemsavgift ska vara betald. (Preliminärt datum. Definitivt datum beslutas på årsmötet.)

Arrendeavgiften som faktureras denna gång är beräknad utifrån tidigare arrende och lottstorlek. Efter att nytt arrendeavtal har ingåtts med Staden för ett utökat arrende, och därmed en ökad kostnad för föreningen, kommer en tilläggsfakturering ske efter att nya lottytor blivit fastställda.

XX maj – gemensam vårstädning – kl 11-15

Alla medlemmar hjälps åt att städa gemensamma utrymmen och göra fint inför säsongen. I mån av tid hjälps vi åt att riva mindre byggnadsverk och återställa marken utanför arrendegränsen för de som har anmält till styrelsen att de behöver hjälp.

Förvaltningsgruppen planerar och leder arbetet som skall utföras under dagen.

XX-XX maj – container endast för trädgårdsavfall tillgänglig

Container för trädgårdsavfall står uppställd där man får slänga ris, grenar, stockar, löv (men ej stubbar, kompost eller jord).

Varje medlem ansvarar själv för bortforsling av eventuellt byggnadsavfall (rivningsmaterial) från röjningen av marken utanför sin stuglott. Samordna gärna med andra stugägare.

XX maj – alla medlemmar inspekterar gemensamt

Alla medlemmar skall delta och gemensamt granska att alla byggnadsverk utanför röjningsgränsen är borttagna och marken återställd. Detta är ett ansvar som delas av ALLA medlemmar. Styrelsen övervakar och noterar vilka stuglotter som kvarstår att åtgärda.

Vid denna inspektion kan egen gränspinne mellan lotter sättas upp mot ängen och mot skogen, som referenspunkt för fastställande av ny utökad lottyta, vilket behövs vid beräkning av ny arrendeavgift.

Augusti – sommarfest på ängen

Alla medlemmar är välkomna på gemensam fest som arrangeras av deltagande medlemmar.

XX xxxxxxxx – signering av de nya medlemsavtalen

Varje medlem möter representant från styrelsen på Stugängen för signering av nytt medlemsavtal (dvs medlemmens arrendeavtal med föreningen), förutsatt att nytt arrendeavtal har tecknats mellan föreningen och SDF.

30 september – sophämtningen upphör

Sopkärlet ställs undan efter säsongen. Varje medlem ansvarar därefter för sina egna sopor.

14 oktober – gemensam höststädning & vattenavstängning

Alla medlemmar hjälps åt att städa gemensamma områden och plocka undan inför vintern och sommarvattnet stängs av. Förvaltningsgruppen planerar och leder arbetet som skall utföras under dagen.