Tillsyn av område och stugor

I enlighet med våra stadgar och ordningsregler måste vi utföra kontroller/områdessyner i området och stuglotterna samt stugor. Vid områdessynerna skall en granskning av varje enskild medlems skötsel av tomt och stugor göras utifrån kraven i våra stadgar gentemot Stockholms stad samt enligt våra egna ordningsregler.

Lotten skall huvudsakligen vara iordningställd och städad den 15 juni. Det betyder inte att lotten inte behöver vårdas innan det datumet.
Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december. I övrigt skall byggnader och tomtanläggningar vara väl skötta samt i övrigt skall våra ordningsregler beaktas.

Tillsyn/Inspektion utförs av minst två representanter från styrelsen.

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört vid möte 2019, såsom skräpigt och ovårdat intryck, eftersatt underhåll, annektering av mark utanför arrendet, olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar, byggnader utan bygglov, främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Om man inte uppfyller kraven kan man mista sin rätt till lotten antingen via uppsägning av medlemsavtalet med er som medlem eller att vi väljer att inte förlänga ert avtal, dessa förlängs 1 år i taget, om inte uppsägning sker, enligt §1 Arrendekontraktet (Medlemsavtalet).

Det utgår alltid uppmaning samt varning/anmodan innan ärendet gått så långt.

Medlemsavtalet §6 & §8

§ 6. Medlemmen är skyldig att väl underhålla på lotten uppförd byggnad. Om den förstörs eller skadas av eld eller annat sätt, skall den inom av föreningen bestämd skälig tid ha återuppbyggts eller reparerats, om inte annan överenskommelse träffats mellan föreningen och medlemmen.

Medlemmen är skyldig att följa bestämmelser i handläggningsordning för byggnadsärenden.

Medlemmen är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick. Vårarbetena skall varje vår vara avslutade den 15 juni.

Om medlemmen åsidosätter sina skyldigheter och efter tillsägelse rättelse ej sker inom föreskriven tid, är föreningen berättigad att på medlemmens bekostnad låta vidta erforderliga åtgärder.

§ 8. För kontroll och tillsyn är medlem skyldig, att där så påfordras, lämna föreningens eller Stockholms Stads representanter begärda upplysningar och tillfälle till besiktning av kolonilotten och därpå uppförd byggnad. Skulle vid föreningens besiktning befinnas att medlemmen eftersatt underhåll av byggnader eller brustit i sin skyldighet enligt § 6, äger föreningen, där ej rättelse sker inom föreskriven tid, på medlemmens bekostnad låta utföra erforderligt underhålls- och reparationsarbete.