KONTRAKTSNUMMER: 40666:1
FASTIGHETSBETECKNING: Grimsta 1:2
STADSDEL: Hässelby-Vällingby

Tidigare överenskommelsenummer: 40666
Tidigare kontraktnummer avtalsförlängningen: Dnr HV2021/549

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd i Hässelby-Vällingby, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen Stugängen, Org.nr: 802400-1508, nedan kallad föreningen, har träffats följande;

ARRENDEAVTAL FÖR KOLONITRÄDGÅRD

Inledning

Syftet med upplåtelsen är att tillhandahålla mark att användas för koloniträdgårdsodling samt uppförandet av en mindre kolonistuga. Upplåtelsen är ett bostadsarrende enligt 10 kap 1 § 2 stycket
jordabalken.
Med begreppet Stor-Stockholm avses i detta avtal följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö och Täby.
Med begreppet anläggning avses i detta avtal byggnader, altaner, ledningar, skjul, bodar, inhägnader, stängsel, och på rot stående träd och buskar.

§ 1
Kommunen upplåter till föreningen det på bifogade karta, bilaga 1, med streckad linje markerade området på fastigheten Grimsta 1:2 vilket är beläget i Grimsta naturreservat, Stockholm. Området får endast användas för koloniträdgårdsändamål. Det gul-markerade området utgörs av lottmark och gemensamhetsytor.
Inom området är det endast tillåtet att bebygga varje enskild lott med sammanlagt 54 kvm, varav 26 kvm stuga, 8 kvm veranda och 5 kvm bod. Därutöver får ett öppet trädäck om maximalt 15 kvm anläggas på
lotten. Stugans höjd till taknocken får inte överstiga 3,50 m (mäts utifrån Boverkets anvisningar avseende byggnadshöjd där medelmarknivån används som bas för mätning). Taklisthöjden får inte
överstiga 2,20 m. Byggnaden får uppföras i endast en våning utan inredd vind.

§ 2
Upplåtelsen avser en tid av fem år, räknat från den 2023-10-01.
Upplåtelsen upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens slut varvid skall beaktas att arrenderätten inte är förenad med rätt till förlängning, se dock § 10.
Kommunen är berättigad att varje femårsperiod återta sådan mark som kommunen finner vara nödvändig för annat ändamål. Uppsägningen skall äga rum femton månader före femårsperiodens utgång.
Sker sådan uppsägning äger föreningen och dess medlemmar rätt till ersättning för på den återtagna marken belägna byggnader och anläggningar till den del de uppfört eller anlagt dessa. Om föreningen
hänvisas och godtar annan plats utgår inte ersättning för byggnader och anläggningar. Värdet av dessa bestäms i enlighet med de riktlinjer som antagits av Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar den 19 april 1979.

Arrenderätten skall inte åsättas något värde. Om parterna inte kan enas om ersättningens storlek skall denna bestämmas av arrendenämnden som skiljenämnd. Härutöver skall den utgående arrendeavgiften från och med dagen för återtagandet minskas med vad som därav belöper på den återtagna marken.
Ovanstående villkor avviker till viss del från jordabalkens bestämmelser och gäller endast under förutsättning av arrendenämndens godkännande. Kommunen skall efter undertecknande ombesörja ansökan om arrendenämndens godkännande. Detta förfarande är inte nödvändigt om det redan finns
ett av arrendenämnden godkänt exemplar av innehållet i detta avtalsformulär.

§ 3
Årliga arrendeavgiften utgör 28’765 kronor för det första arrendeåret.
Avgiften för efterföljande arrendeår ökas eller minskas i proportion till förändringen av konsumentprisindex, se bifogade indexklausulen bilaga 2. Basavgiften är 28’765 kronor.
Avgiften skall utan anfordran inbetalas med halva beloppet förskottsvis till kommunen varje år den 1 oktober och den 1 april med början under oktober månad 2023.
Den överenskomna arrendeavgiften kan, om kommunfullmäktige så skulle besluta, sänkas även under pågående arrendeperiod.

§ 4
Kommunen har rätt att utföra kontroll och tillsyn över byggnadsverksamheten och övriga anläggningar inom koloniområdet.

§ 5
Föreningen förbinder sig att:

a) Ombesörja drift och bekosta underhållet av samtliga inom området för koloniträdgårdsverksamhetens direkta behov anlagda ledningar och samtliga uppförda gemensamma byggnader, inhägnader och övriga
anläggningar samt fondera erforderliga medel för underhåll.

b) Svara för latrin- och sophämtning samt erforderlig renhållning.

c) Erlägga avgift enligt gällande taxa för förbrukat vatten, erlägga hyra för mätare samt kostnad för dennas uppsättning och nedtagning och för urtappning av rörledningar.

d) Hålla uthus och övriga anläggningar fullt försäkrade.

e) Antaga och vidmakthålla av kommunen godkända stadgar.

f) Upprätta och antaga ordningsföreskrifter för området. Av kommunen godkända standardregler har upprättats, se bilaga 2. Avvikelser skall underställas kommunen för godkännande.

g) Endast upplåta lott till person som är medlem av föreningen och är folkbokförd i Stor-Stockholm.

h) Upplåta lott endast till person som inte innehar arrenderätt till annan kolonilott i kommunen eller koloniträdgårdsområde inom Stor-Stockholm upplåten av annan kommun.

i) Tillse att de på lotterna befintliga stugor endast används under tiden 1 april – 30 september samt under tiden 1 oktober – 31mars sporadiskt (vid helger och veckoslut eller jämförbar ledighet).

j) Hålla området i städat och vårdat skick

k) Följa bestämmelserna hos stadsbyggnadskontoret gällande byggärenden.

l) Noggrant följa byggbestämmelserna för området.

m) Inte tillåta enskilda avlopps- eller vattenledningar av vad slag det vara må utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall.

n) Följa gällande lagar och bestämmelser på miljöområdet.

o) Lämna kommunen eller av kommunen utsedd person erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning av området.

p) Inte inskriva eller på annan överlåta detta kontrakt

q) Trädbeståndet inom arrenderat område ansvarar kommunen för utom vad gäller prydnads- och fruktträd planterade av föreningen.

§ 6
Föreningen medger, att Stockholms kommun eller annan, som därtill har kommunens tillstånd får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över området med erforderliga ledningsstolpar och
infästningsanordningar på byggnader. Föreningen är pliktig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada.

§ 7
Kommunen friskriver sig från allt ansvar för skada på området eller där befintlig egendom av vad slag det vara må som icke förorsakats av åtgärd från kommunen eller dess befattningshavares sida.

§ 8
Föreningen skall upplåta kolonilotterna till föreningens medlemmar enligt av kommunen godkänt formulär till medlemsavtal. Föreningen förbinder sig att då arrendeavtalet mellan förening och medlem avviker
från medlemsavtalet, insända båda exemplaren av kontraktet till kommunen för godkännande. Kommunen skall därvid begära arrendenämndens godkännande av bestämmelserna i medlemsavtalets
§1 och§ 5.

§ 9
Föreningen skall till kommunen årligen översända protokoll från årsmötet utvisande styrelsens sammansättning samt vem som äger teckna föreningens firma under verksamhetsåret.

§ 10
Om marken efter avtalets utgång skall användas till koloniträdgårdsändamål har föreningen företrädesrätt till ny upplåtelse.
Förhandlingar om nytt avtal skall därvid upptas senast femton månader innan avtalet upphör.

§ 11
Utöver detta avtal gäller för upplåtelsen de särskilda avtalsvillkor som framgår av bilaga 3.
I övrigt gäller vad i lag stadgats om jordägares och arrendatorers rättigheter och skyldigheter varvid särskilt de i 8 kap 23 § jordabalken angivna bestämmelserna om förverkande skall beaktas.

§ 12
Detta avtals giltighet är beroende av arrendenämndens godkännande av de avtalade avvikelserna. För det fall arrendenämnden inte godkänner avtalets avvikelser förfaller avtalet i sin helhet.

Till detta avtal ingår följande bilagor:
Bilaga 1: Karta över arrenderat område
Bilaga 2: Allmänna ordningsföreskrifter
Bilaga 3: Särskilda villkor och Indexklausul
Bilaga 4: Reservatsföreskrifter Grimsta Naturreservat
Bilaga 5: Skötselanvisningar

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit ett vardera.


Avtalet finns att läsa i original PDF version för den som önskar. Kontakta i så fall styrelsen för att erhålla en kopia.


Bilaga 1: Karta över arrenderat område


Bilaga 2 Allmänna ordningsföreskrifter

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånarna i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.
Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till koloniträdgårdslotter, nedan kallade lotter, måste i sin verksamhet ta hänsyn till detta och till varandra. Därför har Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning utformat följande allmänna
ordningsföreskrifter. Den enskilda koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så visar sig vara nödvändigt eller lämpligt.

1. Byggnader på koloniträdgårdslott ska vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel annat än av stadsdelen. Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, cirka 10-15 kvadratmeter. Trädäck om maximalt 15 kvm får anläggas på lotten.

2. Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter eller liknande ska hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.

3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m. Häckhöjden får maximalt vara 1,10 m mot entrésidan.

4. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sett att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar mellan olika lotter och mellan lotterna. Blast, ogräs och liknande ska samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

5. Bränning av avfall från lotten får endast ske under de av stadsdelen godkända veckorna (vanligen en på våren och en på hösten) och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

6. Vid vattning ska de vattenposter som finns inom området användas. Vattenhämtning och på respektive avkoppling av vattenslang ska göras så att marken nedanför och kring vattenposten
inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang ska tas bort och ställas undan när vattningen är avslutat. Den som vattnar med
slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.

8. Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december.

9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Medlem har heller inte rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

10. Medlem som bryter mot dess ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.


Bilaga 3 Särskilda avtalsvillkor till arrendeavtalet och indexklausul

§ 1 Byggnadsverks och anläggningars uppförande samt anmälningsplikt

Föreningen skall i samtliga fall där ny- om- eller tillbyggnadsåtgärder avses bli genomförda tillställa kommunen ansökan om detta.
Kommunen har efter genomförd arrendesyn hösten 2022 dokumenterad information om de objekt/lotter där otillåtna byggnadsverk blivit uppförda samt besiktningsprotokoll från sommaren 2023. Utgångspunkt vid kommunens prövning av ansökan är att inte godkänna byggnadsåtgärder på objekt och vid lotter där otillåtna byggnadsverk och anläggningar sedan tidigare är uppförda.

Givet att kommunen först gett tillstånd till att genomföra ny-, om-, eller tillbyggnadsåtgärd är det Stockholms stadsbyggnadskontor som har att pröva ansökan om bygglov och genomföra en fristående
prövning mot Plan- och Bygglagen.

I sammanhanget noteras att Stockholms stadsbyggnadskontor kan lämna positivt besked om bygglov men att det är upp till enskild lottinnehavare att förvissa sig om att de har rätt enligt avtalet att utföra åtgärden. Det är även enskild lottinnehavares uppgift att hos Miljöförvaltningens söka reservatstillstånd samt förvissa sig om att bygglovet inte strider mot Miljöförvaltningens avgöranden.

§ 2 Naturreservat

Arrendeområdet är beläget inom Grimsta naturreservat där särskilda reservatföreskrifter finns upprättade. Naturreservatet bildades november 2006 då beslut om reservatets tillkomst vann laga kraft.
Se bilaga 4 för reservatföreskrifterna.

Det ska särskilt noteras att det endast är stadens Miljöförvaltning som har behörigheten att avgöra samt besluta om avvikelse eller dispens från reservatföreskrifterna.

§ 3 Drift, bekostande och underhåll för anlagda ledningar och förekommande mätutrustningar

Föreningen förbinder sig att ombesörja drift och bekosta underhållet av samtliga inom området för koloniträdgårdsverksamhetens direkta behov anlagda ledningar och samtliga uppförda gemensamma
byggnader, inhägnader och övriga anläggningar.

I detta innefattas att till Fastighetskontoret i Stockholms Stad erlägga avgift enligt gällande taxa för förbrukat vatten, i förekommande fall erlägga hyra för mätare samt kostnad för dennas uppsättning och nedtagning och för urtappning av rörledningar. Samtliga med vattenförsörjningen uppkommande frågor ankommer på föreningen att ombesörja och svara för. Detta inkluderar befintlig mätarbrunn samt fram till föreningens båda tappställen.

Om föreningen följt anvisningar för rätt hantering av inkommande vatten, avstängningar under hösten samt öppnande under våren, rätt ha ombesörjt urtappning av vatten så har kommunen att vid
uppkommen frysning eller ledningsläckage på ledningar mellan mätarbrunnen och vid området placerade tappstationer svara för såväl åtgärdande som uppkomna kostnader.

§ 4.1 Utökning av arrendet

Kommunen utökar arrendet längs den yttre och inre omkretsen på stugområdet samt söderut för gemensamhetsyta. Se bilaga 1 för utsträckning.
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamhetsytan söderut, markerad med röd punktlinje, lika övriga arrenderade ytor. På denna nya gemensamhetsyta har föreningen möjlighet att ansöka
om att anlägga parkering. På parkeringen ska funktionsvarierade ha företräde och föreningen får även nyttja platsen till att ställa upp tillfällig container under städveckorna på våren och hösten om man
så önskar. Tillfällig container får ställas upp maximalt 1 vecka.
Ansökan om eventuell parkering ska först godkännas av kommunen. Därefter kan föreningen skicka ansökan till Stadsbyggnadskontoret som slutligen avgör möjligheten till godkännande. Observera att avsteg från reservatsföreskrifterna måste godkännas av Miljöförvaltningen.
Utöver arrenderade gemensamhetsytor finns parkeringsmöjligheter nere vid Kanaans bad. Parkering utanför arrenderad yta tillåts inte.

§ 4.2 Staket, grusgång och entréportaler

Kommunen ämnar, under avtalsperioden, anlägga typ-godkänt staket i ytter- och innerlinje med arrendeområdet. Staketet kommer förtydliga arrendets utbredning med målet att motverka illegal
annektering av naturreservatet. I innerlinje uppförs horisontala plankor med mellanrum mellan staketstolparna så att entréöppningar bildas till lotterna.

Efter anläggning övertar föreningen ansvar för skötsel och eventuellt framtida reparationer. För skötselanvisningar se bilaga 5. Bild t.v. visar staketets utbredning i gult.

Arrendeområdet ska vara öppet och inbjudande för allmänheten att passera genom. Detta är av särskild vikt då ett av naturreservatets syften är att tillgängliggöra naturen.
Kommunen ämnar, under avtalsperioden, anlägga grusgång med kantmarkörer. Efter anläggning övertar föreningen ansvar för skötsel och eventuellt framtida reparationer. För skötselanvisningar
se bilaga 5. Bild t.v. visar grusgångens utbredning i grönt/turkos.

Stadsdelskommunen ämnar, under avtalsperioden, anlägga portaler i norr och söder som markerar entréerna. Bild t.v. visar portalernas placering i rosa. Efter anläggning övertar föreningen ansvar för
skötsel och eventuellt framtida reparationer. För skötselanvisningar se bilaga 5.

§ 5 Direkt förverkande av arrendeavtalet och vite

Om föreningen eller dess medlemmar bryter mot arrendeavtalet ska kommunen skriftligen göra föreningen uppmärksam på den handling eller åtgärd som bryter mot avtalet och kräva rättelse inom
rimlig tidsfrist. Om rättelse inte vidtas inom utsatt tid skickar kommunen en slutlig anmodan om rättelse med ny tidsfrist. Om rättelse ändå inte sker ska föreningen till kommunen utge ett vite om 5 prisbasbelopp per handling eller åtgärd som bryter mot avtalet. Vitet förfaller till betalning omedelbart efter det att en slutlig anmodan om rättelse inte efterlevts.
Om föreningen vid upprepade tillfällen brutit mot parternas avtal, och inte omedelbart vidtagit rättelse, är arrenderätten förverkad och kommunen berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

§ 6 Option om utökning av arrende för odlingslotter eller brukaravtal

Om föreningen skulle önska utöka sitt arrende med odlingslotter inåt i triangeln, ska kommunen utreda frågan med målet att teckna ett tilläggsavtal med tillhörande villkor för denna nya yta.
Om föreningen önskar teckna brukaravtal för skötsel av innertriangeln för att själva klippa bruksgräset ska kommunen utreda frågan med målet att teckna ett sådant avtal.
Om föreningen inte önskar något av ovanstående alternativ ämnar kommunen anlägga äng på platsen i linje med gällande riktlinjer.

§ 7 Årlig dokumentation att redovisa

Sammanställning av erforderlig dokumentation som Stugängens koloniträdgårdsförening ska redovisa. Informationen ska vara kommunen till handa, årligen senast den sista december.

Årligen skall föreningen utan uppmaning översända:

 • Medlemsregister med adresser
 • Protokoll från årsmöte
 • Lista över styrelsens medlemmar och firmatecknare
 • Försäkringsbrev över gemensamhetsanläggningar

Vid förändringar eller önskemål om justeringar i följande dokument skall föreningen utan uppmaning översända:

 • Föreningens stadgar
 • Föreningen ordningsregler, såvida dessa skiljer sig från de allmänna ordningsföreskrifterna i bilaga 3
 • Medlemsavtal mellan föreningen och stugägare

§ 8 Indexklausul- formel


Bilaga 4: Reservatsföreskrifter Grimsta Naturreservat


Bilaga 5: Skötselanvisningar

Träkonstruktioner

 • Rengöring ska utföras 1 gång/år och ske på sådant sätt att objekten inte tar skada.
 • I samband med renjöring ska även bekämpning av alger och mossbeläggningar utföras.
 • Även detta ska ske på sådant sätt att objekten inte skadas.
 • Tillsyn av behov av målning eller inoljning ska utföras 1 gång/år i samband med renjöringen.
 • Klotter ska rapporteras till SDF för åtgärd.
 • Objekten skavara i funktionellt skick. Störande vegetation får ej förekomma och ska avlägsnas vid behov.

Gångväg – Grus/stenmjöl

 • Ytan ska hållas i sådant skick att framkomligheten och funktionen är god och säkerheten inte äventyras.
 • Ytan ska vara jämn och fri från håligheter.
 • Sättningar och ojämnheter som kan förorsakar vattensamlingar ska åtgärdas genom avjämning.
 • Större sättningar rappoprteras till SDF för åtgärd.
 • Ogräs på ytan, i fogar eller i gränsen mot kantsten får inte finnas och misspryda ytan.
 • Kemiska produkter får ej användas.
 • Objekten skavara i funktionellt skick. Störande vegetation eller skrymmande objekt får ej förekomma och ska avlägsnas vid behov.
 • Städning av ytan ska under utföras med sådan frekvens att ytan är ren och fri från främmande föremål.