AVGIFT TILL FÖRENINGEN

Vid varje årsmöte, vanligtvis i slutet på maj månad, beslutar om arrende och medlemsavgift (årsavgift) som skall gälla under innevarande säsong och verksamhetsår.

Avgiften skall betalas vanligtvis senast 30 juni.

Avgift inbetalas till postgiro 38 44 45-3.

OBS. Inbetalningskort delas EJ ut. Ange på talongen vilken stuga/vem som betalar. En betalning per stuga.

Vid utebliven betalning enligt ovan med dröjsmål mer än 30 dagar utgör detta grund för uppsägning och vi uppmanar alla medlemmar att särskilt beakta detta.