Föreningen upplåter 32 stuglotter.

Den upplåtna lotten får användas endast för koloniträdgårdsändamål. Medlemmen får använda på lotten uppfört hus som fritidsbostad under tiden 1 april – 30 september samt vid helger och veckoslut eller jämförbar ledighet under tiden 1 oktober – 31 mars.

Medlemmen är skyldig att vara mantalsskriven inom Stor-Stockholm och skall vid anfordran styrka detta förhållande.

Köpare skall ansöka om medlemskap i föreningen, vilket formellt godkänns av styrelsen. Styrelsen förbehåller sig rätten att avslå ansökan om medlemskap i särskilda fall.

Medlem är skyldig att följa de regler och villkor som finns angivna i dessa dokument:

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats att kunna sköta om sin stuga och hålla den i ett vårdat skick samt i förekommande fall intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla stuglott, stuga och närområde välvårdade. 

Ideell förening
Stugängens Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller äger.

Årlig Medlemsavgift och arrendeavgift
Medlemsavgiften inkl arrendeavgift fastställs årligen vid föreningens årsmöte i maj månad och lottarrendet är den del av arrendet som fördelas per stuglott.

Överlåtelseavgift
Vid överlåtelse till ny medlem tillkommer en överlåtelseavgift.

Folkbokföring / Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms Stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby. 

Stugorna storlek, skick och utrustning 
Området har 32 stuglotter om vardera cirka 100 kvm, enligt senaste inmätning av Lantmäteriet 2019.
Stugorna är på maximalt 26 kvm + 8 kvm veranda och 5 kvm bod
Stugorna är i mycket olika skick med varierande storlek och priserna kan därför variera.
Vissa stugor har indragen el. Stugor utan el kan på egen bekostnad låta installera el enligt Ellevios gällande prislista för anslutningsavgift enligt lägsta tariffen, material och arbetskostnad tillkommer. Elavtal måste i förekommande fall tecknas av medlem.

Försäkring för fritidshus
Medlem bör teckna försäkring för stugan (fritidshus), främst pga det ansvarsskydd som en fritidshusförsäkring omfattar för att täcka skador som kan drabba tredje man, tex om en brand i den egna stugan sprider sig och grannars stugor brandskadas.

Ordningsregler och stadgar
Innan du går på en visning ska du ha läst igenom föreningens gällande regler och villkor såsom;

Arrendekontrakt
Stadgar
Medlemsavtal
Ordningsregler och 
Föreskrifter Grimsta Naturreservat

Detta för att du ska veta vad som krävs av dig som kolonist när det gäller skötsel av stuglott, stuga och gemensamma anläggningar och utrustning.