Stugängen en oas i Grimstaskogen
Stugängen en oas i Grimstaskogen

Den lilla föreningen

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 små stugor. Vissa är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 arrenden. Dessa utgörs av enbart kolonistugor, varför det inte finns några odlingslotter i föreningens regi. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade finns även möjlighet att dra in el i stugorna. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

Om du har några frågor av något slag är du naturligtvis välkommen att höra av dig. Kommunikationsväg är naturligtvis helt valfritt, adresser och dylikt nedan och via i länk till vänster. Avslutningsvis vill vi önska mycket nöje och trevlig kolonitillvaro.

Området arrenderas av Stockholms stad.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler uppsatta, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Koloniförening
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad

Arrenderad mark

För närvarande arrenderar föreningen 3400 kvm för den mark som stugorna står runt ängen. Den genomsnittliga storleken på stuglotterna är ca 106 kvm. Den minsta är 77 kvm och den största 180 kvm.

Föreningen arrenderar även marken som klubbstugan, förråd och utedassen står på.

Ängarna arrenderas inte av föreningen men kan nyttjas för gemensamma aktiviteter.

Förbipasserande har även tillträde till ängen och så även passagen mellan stuga 19 och 20.

Stuglotter
Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 stuglotter. Vissa stugor är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längtan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 stuglotter som upplåts med arrende. Dessa utgörs av enbart kolonistugor och det finns för närvarande inte några odlingslotter i föreningens verksamhet. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade medlemmar finns sedan 2007 möjlighet att ansluta sin stuga till Ellevios elnät för vilket det då utgår anslutningsavgift och löpande abonnemangsavgift. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad i Grimsta Naturreservat.
Särskilda regler och stor aktsamhet gäller för arrendet.

32 medlemmar

Senaste nyheterna

VATTEN OCH AVLOPP INOM KOLONIFÖRENINGARNA

VATTEN OCH AVLOPP INOM KOLONIFÖRENINGARNA

Miljöförvaltningen i Stockholms stad kontrollerar att enskilda avloppsanordningar inom koloniområden har giltiga tillstånd och har anmälts. Inspektioner har skett och kan ske på olika koloniområden i Stockholms stad.

Kostnaden för kontrollerna debiteras på den koloniförening, som inspekteras. Den är 1300 kronor/timme 2023. Det innefattar både fysiska besök och arbete kring dessa.

Kolonistugägare som har otillåtna avloppsanordningar får själva betala alla kostnader för att återställa till godkända krav. Eventuella viten betalas också av kolonisten.

Det här gäller:

Inga enskilda avlopps- eller vattenledningar är tillåtna på lotter inom koloniområdena utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall.

Utifrån Miljöförvaltningens tidigare inspektionsprotokoll är det tillåtet att små mängder av BDT-vatten kan tömmas utan rening på växtlighet inom den egna kolonilotten.

BDT-vatten (gråvatten) betyder Bad-, Disk- och Tvättvatten. Det är samlingsnamn för allt avloppsvatten förutom från toalett.

Detta är godtagbart:
1. Diskbänk utan fast avlopp till mark.
2. En slang som kan förflyttas och sprida små mängde BDT-vatten över en större yta med växter.
3. Att tömma små mängder BDT-vatten med diskbalja eller hink i växtbäddar på den egna lotten.

Alla andra lösningar kräver att en ansökan skickas först till den egna koloniföreningens styrelse. Om föreningen godkänner, kan man gå vidare och göra en ansökan hos miljöförvaltningen i staden. Det är föreningen som har arrendet med staden och därför måste godkänna alla ansökningar.

För information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp inom Stockholms stad, kan du läsa mer på stadens hemsida:

https://boende.stockholm/vatten-avlopp/enskilda-avlopp/

Utsläpp av avlopp räknas som miljöfarlig verksamhet.

Stockholms stad är en tätbefolkad kommun med hårt belastade sjöar och vattendrag. Dåligt renat avlopp riskerar att förorena sjöar, vattendrag och grundvatten. Om bakterier når grundvattnet eller badplatser riskerar de också att göra människor och djur sjuka. Hanteringen av avloppsvatten får inte heller ge upphov till dålig lukt.

För att värna om våra vatten, en god miljö och människors hälsa är det viktigt att enskilda avlopp har bra reningsförmåga.

Nyhetsbrev mars 2023 från Stockholms Koloniträdgårdar

Det händer, och har hänt, mycket i regionen nu och vi ska försöka sammanfatta några av de viktigaste punkterna i det här mejlet.

ÅRSMÖTE

Vi kommer hålla årsmöte den 16 april i Bagarmossens Folkets Hus, enligt våra stadgar ska styrelsen utse representanter till årsmötet. Ni har redan fått kallelse och vi hoppas att få se många föreningar representerade där. Information om nominering till styrelse, kommittéer och revisorsuppdrag har gått ut tidigare – glöm inte att nominera!

STAKET PÅ ODLINGSLOTTER

För fritidsträdgårdarna är det av intresse att i slutet av förra året tog Trafikkontoret beslut om en rekommendation att tillåta staket och rådjursnät på våra odlingslottsområden. Det förslag som fritidsträdgårdskommittén hade arbetat fram har presenterats för Parkutskottet (där alla parkförvaltare möts) och de ansåg också att det var ett rimligt förslag. Vi väntar på att Trafikkontoret ska skicka underlaget med sitt eget brevhuvud till stadsdelarna, men bifogar vårt underlag med detta utskick så att de föreningar som vill kan inleda en dialog med sin stadsdel.

FÖRBJUDET DRA IN VATTEN I KOLONISTUGOR

För stugföreningarna har vi inte lika positiva nyheter. Staden kommer att börja genomföra inspektioner vad gäller vatten och avlopp då det har upptäckts i flera områden att man dragit in vatten i stugorna. Detta är absolut förbjudet enligt våra arrendeavtal och vi har inget annat val än att rätta oss efter det. Det kommer troligtvis främst vara Miljöförvaltningen som utför inspektionerna och eftersom de också är en tillsynsmyndighet måste vi samarbeta med dem. Några föreningar har redan gått igenom processen. Vi bifogar information som Miljökommittén skrivit om vad som är tillåtet.

MATAVFALL I STUGOMRÅDEN

Ni är också flera stugföreningar som förmodligen försöker fatta beslut om hur ni ska hantera att vi nu måste samla in matavfall. Själva kärlen för matavfall är gratis men upphämtning kostar. Några föreningar som ligger i områden där mycket folk rör sig (innerstaden) kommer förmodligen få hjälp att hantera detta, andra diskuterar om de måste skaffa större så kallade låsbara moloker eftersom risken att förbipasserande slänger sina egna sopor i kärlen anses hög. Vi kan tyvärr inte ge några rekommendationer från regionen just nu eftersom mycket fortfarande är okänt.

ELLEVIOS NYA ELNÄTSAVGIFT – DET HÄR GÖR VI

I stugföreningarna vet vi också att det stora samtalsämnet och huvudvärken är Ellevios chockartade höjning av den fasta elnätsavgiften. Vi skrev till dem i början av året och i deras svar hävdade de att kolonister var lika dyra i drift som villaägare. Flera enskilda kolonister har gjort anmälningar till Energimarknadsinspektionen som kontaktat Ellevio och fått liknande svar. Därför gör vi nu tillsammans med Koloniträdgårdsförbundet en egen anmälan till Energimarknadsinspektionen.

Men vi slutar inte där, Ingrid Rogblad på Studiefrämjandet (som också arbetar med miljödiplomeringen) koordinerar arbetet med att sätta ihop ett webbinarium om hur vi kan ersätta Ellevio med solel istället. Arbetet är i sin början men det ser väldigt lovande ut.

SVAR PÅ ENKÄT OM ODLINGSRÅDGIVNING

I höstas skickade vi ut en enkät om i vilken form ni helst vill få er odlingsrådgivning. Vi bifogar en pdf som sammanfattar svaren. En kort summering är att de flesta angav att de idag hämtar sin kunskap från böcker och tidningar men att de önskar att regionen använder sig av sina digitala kanaler för att förmedla information så att den kan nå alla. Det ämne flest var intresserade av var jord och kompost. De svarande var “the usual suspects” i vår rörelse, dvs kvinnor i åldern 51-80 år. Vi tar med oss detta budskap i vårt arbete.

MER STADSNÄRA ODLING I STOCKHOLM

Vi avslutar med något som vi hoppas är ett positivt budskap. I stadens budget för det här året skrivs det en del om odling och framförallt att man vill skapa fler koloniområden.

“Intresset för att odla är växande och fler platser ska finnas för de som vill odla i staden. Fler odlingslotter, kolonilotter och gemensamhetsodlingar ska möjliggöras och tillkomma på lämplig mark, utan att naturmark tas i anspråk.”

(när vi frågade Trafikkontoret om naturmark svarade de att deras tolkning var att det är naturreservatsmark). Och vidare så ska “Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling.”

Att skaka fram plats för nya områden ligger på stadsdelsförvaltningarna, så hör av er till dem, skriv medborgarförslag! Programmet för stadsnära odling ska vara klart i december och vi hoppas att vi blir inbjudna att kommentera. Ett annat program som ska förnyas, och där vi redan fått en inbjudan att följa processen och ge våra synpunkter, är stadens miljöprogram. Biologisk mångfald lyfts också i flera skrivningar i budgeten och även om koloniträdgårdar omnämns i handlingsplanen för biologisk mångfald så bör vi förmodligen bli bättre på att kommunicera hur bra ett koloniområde är, inte bara från ett perspektiv av biologisk mångfald utan också den mängd av ekosystemtjänster som vi erbjuder.

Men vi vet också att några av våra medlemsföreningar (Iris, Riksby och Linnea) i Bromma just nu arbetar intensivt för att förhindra att ett förslag för ny exploatering börjar utredas som skulle hota inte bara vårt kulturarv utan även ett väldigt levande naturområde. Därför är det bra att vi också alla kan peka på att den styrande majoriteten har skrivit in att de vill se fler tillfällen till odling och fler koloniområden i sin budget och inte färre. Det ska vi komma ihåg och använda oss av.

VÄLKOMNA TILL KOLONISTERNAS HUS TRÄDGÅRD

Slutligen, till våren och sommaren ska vi restaurera trädgården i Kolonisternas Hus och vi hoppas att ni är många som vill komma in och hjälpa till med det praktiska arbetet eftersom det alltid är bäst att ses på riktigt!