Sälja stugan? Hembud!

Källa: https://www.sthlmkoloni.se/salja-stuga-hembud

I Stockholm gäller hembud

Genom hembudskravet i arrendeavtalet, som tillämpats sedan 1980-talet, har spekulationspriser undvikits för kolonistugor i föreningar som arrenderar sin mark av Stockholms stad. Den som vill sälja sin stuga/lott får alltså inte göra det till marknadspris. I stället ska lotten hembjudas till föreningen för att säljas vidare till någon ur intresselistan.

När du vill sälja din stuga

ska detta i regel göras mellan 1 maj och 30 september för att värderingen av lottens odlingar ska kunna göras till optimalt värde, och för att den nya ägaren ska kunna bekanta sig med lotten innan säsongen är slut.  

Börja med att anmäla ditt beslut till föreningsstyrelsen, och kom överens med den om datum för värdering av lott och stuga. Det är också föreningen som ansvarar för att köpeavtal upprättas mellan dig och den nya ägaren, som därefter erlägger köpeskillingen direkt till dig.

Så här bestäms priset. Stuglotter värderas enligt en norm som revideras årligen. Den bestäms av Stockholms Koloniträdgårdar och Stockholms stad och gäller i hela Stockholm. Värderingen utförs av värderare. De ska väljas av föreningens årsmöte eller utses av föreningens styrelse, och utbildas alltid av Stockholms Koloniträdgårdar. Det är alltid föreningens styrelse som är ansvarig för värderingen.

Skicket/standarden på lotten och stugan i sin helhet är utgångspunkt för värderingen. Av odlingen värderas t ex antalet fruktträd, bärbuskar och perenner. Stugans värde är beroende av byggnadsår, om el finns indragen samt skicket på ytterpanel, fönster, vindskivor, tak och grund. Däremot påverkas inte priset av luftvärmepump, solcellspanel, lyxig köksinredning, golvmaterial m m, om inte detta har beslutats av föreningens styrelse. Stugans storlek värderas i enlighet med de mått som är tillåtna i föreningen.


Checklista vid försäljning/överlåtelse av stuglott

1. Medlem anmäler sin avsikt att sälja till styrelsen.

2. Styrelsen överlämnar försäljning/hembud-blanketten (nr 300) till medlemmen.

3. Senast 30 dagar efter att styrelsen fått den ifyllda uppsägningsblanketten ska besked ges om att föreningen antar hembudet.
(Enligt arrendeavtalet har medlemmen/säljaren därefter rätt att sälja sin lott till någon utanför intresselistan, men det är alltid värderingens pris som ska gälla.)

4. Lotten värderas – OBS att det är föreningen som är juridiskt ansvarig för värderingen och att värderingsarvode ska betalas till föreningen, inte direkt till värderarna. Vid behov kan värderingshjälp beställas av regionens värderingskommitté (blankett 400).

5. Värderingen ska godkännas av både medlemmen/säljaren och styrelsen och gälla som maximal köpesumma.

6. Styrelsen och medlemmen/säljaren kommer överens om visningsdatum, varefter styrel- sen kallar möjliga köpare ur intresselistan.

7. Styrelsen upprättar köpeavtal, blankett 301, i 3 ex (till säljare, köpare och föreningen).

8. Säljare och köpare fyller i blanketten om överlåtelse av arrenderätten (blankett 302), och styrelsen godkänner detta (3 ex, säljare, köpare och föreningen).

  • Samtidigt överlämnar säljaren originalet av lottens Arrendekontrakt–Medlemsavtal till köparen.
  • Styrelsen förser köparen med föreningens stadgar och ordningsregler samt informerar om hur GDPR tillämpas. (Information om GDPR finns på sthlmkoloni.se och i blankett 104.)

9. Köparen ansöker om medlemskap på blankett 303, och styrelsen beslutar i frågan.

10. Eventuell inträdesavgift erläggs.

11. Styrelsen anmäler den nya medlemmen till Koloniträdgårdsförbundets kansli med blankett 101.


Värderingsfrågor

Allmän information för stugföreningarnas styrelser och värderare. Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté hanterar alla frågor angående värderingar av stugor och markanläggningar.

I princip utför Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté endast omvärderingar, eftersom säljaren annars inte kan få en omvärdering utan måste vända sig direkt till Arrendenämnden. Vi rekommenderar därför att alla föreningar har tillgång till utbildade värderare, antingen i den egna föreningen eller genom samarbete med annan stugförening. I undantagsfall kan dock Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté utföra en förstavärdering.

Det är föreningsstyrelsen som är ansvarig för värderingen och ersättningen för värderingen ska därför alltid erläggas till föreningen, alltså inte till värderarna.

Läs mer om värdering av stuglotter


Använd dessa mallar vid försäljning av stuglott

Övriga mallar