Regler

Det åligger varje medlem att hålla dig informerad och efterleva gällande regler och villkor som framgår i följande dokument.

Vidare så skall varje medlem ta del av och efterleva de regler som gäller för Bygglov (ny- om- och tillbyggnad) samt för uppförande av staket och plank på området och samt Reservatstillstånd (när så krävs) för byggnad och växtlighet inkl träd.

Överträdelse

Vid eventuell överträdelser av villkor i något av ovan nämnda dokument kommer medlem utkrävas rättelse utan dröjsmål. Sådan överträdelse kan komma att utgöra grund för uppsägning av medlem om rättelse inte sker inom skälig tid beslutad av styrelsen.