Gällande Regler och Villkor

Det åligger varje medlem att hålla dig informerad och efterleva gällande regler och villkor som framgår i följande dokument.

I arrendekontraktet mellan koloniträdgårdsföreningen och Stockholms Stad anges att föreningen skall följa av Staden godkända stadgar. Normalstadgarna har utarbetats av Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) i samarbete med Staden.

En förening som antar dessa normalstadgar har därmed uppfyllt arrendekontraktets krav på godkännande. Om föreningen gör ändringar i eller kompletterar normalstadgarna måste den nya skrivningen godkännas av Staden.

Arrendekontrakt

Föreningens Stadgar

Medlemsavtal

Ordningsregler

Föreskrifter Grimsta naturreservat


Bygglov krävs alltid

Vidare så skall varje medlem ta del av och efterleva de regler som gäller Bygglov för ny- om- och tillbyggnad, samt för uppförande av plank högre än tillåten höjd på stuglotten eller området.

Reservatstillstånd

Den arrenderade marken är belägen i Grimsta Naturreservat och därför måste särskild aktsamhet beaktas vilket medför att Reservatstillstånd krävs för alla åtgärder som är förenliga med ändring av byggnad och växtlighet inkl träd.

Överträdelse av gällande regler

Vid eventuell överträdelser av nämnda regler och villkor kommer medlem utkrävas rättelse utan skäligt dröjsmål.
Om sådan rättelse inte sker enligt styrelsens beslut inom utsatt tid, kommer överträdelsen utgöra grund för uppsägning av medlem.

Se även vad som gäller

Tillsyn av område och stugor

Vatten och Avlopp