Dass

Hej alla underbara medlemmar!

Nu är bajstunnor bytta 💩

En av tre dass är avstängd ⛔ men det är tydligt markerat.

Förvaltningsgruppen kommer under veckan komma ut med information inför städdagen 14 oktober. Skriv in det i kalendern! Om vädret tillåter så bör vi måla om våra gemensamma byggnader då ✨

Vänligen

Förvaltningsgruppen.

Latrintömning

Hej från förvaltningen🌞

Nu är dassen i god ordning.

Alla tunnor är bytta och det finns torv och strö över det man lämnar i tunnan 💩

Tyvärr upptäckte vi att någon medlem har tryckt ner soppåsar med oklart innehåll i latrintunnorna👎 vilket resulterar i straffavgifter vid hämtning då Stockholm vatten inte tillåter något annat än biologisk avfall i tunnorna. Hoppas vi alla kan hjälpas åt så inte detta sker igen. Jag tror inte övriga medlemmar tycker det känns motiverat med ytterligare avgiftshöjningar bara får att någon enskild medlem gör fel.

Vänligen

Björn 

Vattnet är igång

Förvaltningsgruppen har idag den 16 april satt igång vatten och dusch på stugängen.

2 av 4 dass går att bruka innan tömning av det andra två är gjort.

Tyvärr är vattenslangen på södra vattenposten ur funktion och vi behöver åtgärda en trasig koppling. Återkommer när det är åtgärdat.

Vi vill påminna alla medlemmar att snart ska röjningen vara klar utanför röjningsgräns och att det är avgörande för fortsatta förhandlingar med staden om förlängning av ARRENDET som vi alla vill ha.

Vill även trycka på att användning av dusch ska vara restriktiv för våran gemensamma ekonomi skull. Snabba duschar och absolut inga andra aktiviteter så som diskning eller tvätt av andra saker!!!!

När ni som medlemmar uppmärksammar fulla dass eller något annat som behöver åtgärdas. Kontakta då oss på forvaltning@stugangen.se

Vi önskar alla en fortsatt trevlig söndag 😃

Vänligen

FVG

VATTEN OCH AVLOPP INOM KOLONIFÖRENINGARNA

VATTEN OCH AVLOPP INOM KOLONIFÖRENINGARNA

Miljöförvaltningen i Stockholms stad kontrollerar att enskilda avloppsanordningar inom koloniområden har giltiga tillstånd och har anmälts. Inspektioner har skett och kan ske på olika koloniområden i Stockholms stad.

Kostnaden för kontrollerna debiteras på den koloniförening, som inspekteras. Den är 1300 kronor/timme 2023. Det innefattar både fysiska besök och arbete kring dessa.

Kolonistugägare som har otillåtna avloppsanordningar får själva betala alla kostnader för att återställa till godkända krav. Eventuella viten betalas också av kolonisten.

Det här gäller:

Inga enskilda avlopps- eller vattenledningar är tillåtna på lotter inom koloniområdena utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall.

Utifrån Miljöförvaltningens tidigare inspektionsprotokoll är det tillåtet att små mängder av BDT-vatten kan tömmas utan rening på växtlighet inom den egna kolonilotten.

BDT-vatten (gråvatten) betyder Bad-, Disk- och Tvättvatten. Det är samlingsnamn för allt avloppsvatten förutom från toalett.

Detta är godtagbart:
1. Diskbänk utan fast avlopp till mark.
2. En slang som kan förflyttas och sprida små mängde BDT-vatten över en större yta med växter.
3. Att tömma små mängder BDT-vatten med diskbalja eller hink i växtbäddar på den egna lotten.

Alla andra lösningar kräver att en ansökan skickas först till den egna koloniföreningens styrelse. Om föreningen godkänner, kan man gå vidare och göra en ansökan hos miljöförvaltningen i staden. Det är föreningen som har arrendet med staden och därför måste godkänna alla ansökningar.

För information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp inom Stockholms stad, kan du läsa mer på stadens hemsida:

https://boende.stockholm/vatten-avlopp/enskilda-avlopp/

Utsläpp av avlopp räknas som miljöfarlig verksamhet.

Stockholms stad är en tätbefolkad kommun med hårt belastade sjöar och vattendrag. Dåligt renat avlopp riskerar att förorena sjöar, vattendrag och grundvatten. Om bakterier når grundvattnet eller badplatser riskerar de också att göra människor och djur sjuka. Hanteringen av avloppsvatten får inte heller ge upphov till dålig lukt.

För att värna om våra vatten, en god miljö och människors hälsa är det viktigt att enskilda avlopp har bra reningsförmåga.

Nyhetsbrev mars 2023 från Stockholms Koloniträdgårdar

Det händer, och har hänt, mycket i regionen nu och vi ska försöka sammanfatta några av de viktigaste punkterna i det här mejlet.

ÅRSMÖTE

Vi kommer hålla årsmöte den 16 april i Bagarmossens Folkets Hus, enligt våra stadgar ska styrelsen utse representanter till årsmötet. Ni har redan fått kallelse och vi hoppas att få se många föreningar representerade där. Information om nominering till styrelse, kommittéer och revisorsuppdrag har gått ut tidigare – glöm inte att nominera!

STAKET PÅ ODLINGSLOTTER

För fritidsträdgårdarna är det av intresse att i slutet av förra året tog Trafikkontoret beslut om en rekommendation att tillåta staket och rådjursnät på våra odlingslottsområden. Det förslag som fritidsträdgårdskommittén hade arbetat fram har presenterats för Parkutskottet (där alla parkförvaltare möts) och de ansåg också att det var ett rimligt förslag. Vi väntar på att Trafikkontoret ska skicka underlaget med sitt eget brevhuvud till stadsdelarna, men bifogar vårt underlag med detta utskick så att de föreningar som vill kan inleda en dialog med sin stadsdel.

FÖRBJUDET DRA IN VATTEN I KOLONISTUGOR

För stugföreningarna har vi inte lika positiva nyheter. Staden kommer att börja genomföra inspektioner vad gäller vatten och avlopp då det har upptäckts i flera områden att man dragit in vatten i stugorna. Detta är absolut förbjudet enligt våra arrendeavtal och vi har inget annat val än att rätta oss efter det. Det kommer troligtvis främst vara Miljöförvaltningen som utför inspektionerna och eftersom de också är en tillsynsmyndighet måste vi samarbeta med dem. Några föreningar har redan gått igenom processen. Vi bifogar information som Miljökommittén skrivit om vad som är tillåtet.

MATAVFALL I STUGOMRÅDEN

Ni är också flera stugföreningar som förmodligen försöker fatta beslut om hur ni ska hantera att vi nu måste samla in matavfall. Själva kärlen för matavfall är gratis men upphämtning kostar. Några föreningar som ligger i områden där mycket folk rör sig (innerstaden) kommer förmodligen få hjälp att hantera detta, andra diskuterar om de måste skaffa större så kallade låsbara moloker eftersom risken att förbipasserande slänger sina egna sopor i kärlen anses hög. Vi kan tyvärr inte ge några rekommendationer från regionen just nu eftersom mycket fortfarande är okänt.

ELLEVIOS NYA ELNÄTSAVGIFT – DET HÄR GÖR VI

I stugföreningarna vet vi också att det stora samtalsämnet och huvudvärken är Ellevios chockartade höjning av den fasta elnätsavgiften. Vi skrev till dem i början av året och i deras svar hävdade de att kolonister var lika dyra i drift som villaägare. Flera enskilda kolonister har gjort anmälningar till Energimarknadsinspektionen som kontaktat Ellevio och fått liknande svar. Därför gör vi nu tillsammans med Koloniträdgårdsförbundet en egen anmälan till Energimarknadsinspektionen.

Men vi slutar inte där, Ingrid Rogblad på Studiefrämjandet (som också arbetar med miljödiplomeringen) koordinerar arbetet med att sätta ihop ett webbinarium om hur vi kan ersätta Ellevio med solel istället. Arbetet är i sin början men det ser väldigt lovande ut.

SVAR PÅ ENKÄT OM ODLINGSRÅDGIVNING

I höstas skickade vi ut en enkät om i vilken form ni helst vill få er odlingsrådgivning. Vi bifogar en pdf som sammanfattar svaren. En kort summering är att de flesta angav att de idag hämtar sin kunskap från böcker och tidningar men att de önskar att regionen använder sig av sina digitala kanaler för att förmedla information så att den kan nå alla. Det ämne flest var intresserade av var jord och kompost. De svarande var “the usual suspects” i vår rörelse, dvs kvinnor i åldern 51-80 år. Vi tar med oss detta budskap i vårt arbete.

MER STADSNÄRA ODLING I STOCKHOLM

Vi avslutar med något som vi hoppas är ett positivt budskap. I stadens budget för det här året skrivs det en del om odling och framförallt att man vill skapa fler koloniområden.

“Intresset för att odla är växande och fler platser ska finnas för de som vill odla i staden. Fler odlingslotter, kolonilotter och gemensamhetsodlingar ska möjliggöras och tillkomma på lämplig mark, utan att naturmark tas i anspråk.”

(när vi frågade Trafikkontoret om naturmark svarade de att deras tolkning var att det är naturreservatsmark). Och vidare så ska “Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling.”

Att skaka fram plats för nya områden ligger på stadsdelsförvaltningarna, så hör av er till dem, skriv medborgarförslag! Programmet för stadsnära odling ska vara klart i december och vi hoppas att vi blir inbjudna att kommentera. Ett annat program som ska förnyas, och där vi redan fått en inbjudan att följa processen och ge våra synpunkter, är stadens miljöprogram. Biologisk mångfald lyfts också i flera skrivningar i budgeten och även om koloniträdgårdar omnämns i handlingsplanen för biologisk mångfald så bör vi förmodligen bli bättre på att kommunicera hur bra ett koloniområde är, inte bara från ett perspektiv av biologisk mångfald utan också den mängd av ekosystemtjänster som vi erbjuder.

Men vi vet också att några av våra medlemsföreningar (Iris, Riksby och Linnea) i Bromma just nu arbetar intensivt för att förhindra att ett förslag för ny exploatering börjar utredas som skulle hota inte bara vårt kulturarv utan även ett väldigt levande naturområde. Därför är det bra att vi också alla kan peka på att den styrande majoriteten har skrivit in att de vill se fler tillfällen till odling och fler koloniområden i sin budget och inte färre. Det ska vi komma ihåg och använda oss av.

VÄLKOMNA TILL KOLONISTERNAS HUS TRÄDGÅRD

Slutligen, till våren och sommaren ska vi restaurera trädgården i Kolonisternas Hus och vi hoppas att ni är många som vill komma in och hjälpa till med det praktiska arbetet eftersom det alltid är bäst att ses på riktigt!

Sophämtningen upphör 30 sept

Hej

Vänligen notera att den 30 september är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlet i och med att Stockholm Vatten & Avfall (SVOA) gör uppehåll med sophämtning tom 31 mars 2023.

Förvaltningsgruppen kommer stänga sopkärlet så det inte slängs sopor under upphållet och ställa undan sopkärlet.

//Förvaltningsgruppen (FVG)

Dusch & handfat

Vattnet till handfatet är nu i drift.

Däremot har någon troligen använt duschen för att diska i. Duschmunstycket var avlägsnat, låg slängt på golvet, ändlocket var avlägsnat och syntes ej till och därmed är handduschmunstycket trasigt.

Personen som orsakat detta ombeds snarast att åtgärda detta.

Varmvattnet från VVB verkar inte heller hålla temperaturen, oklart varför?

Jag kommer inte att vara här alls på över en vecka för att hinna åtgärda detta.
Så det blir troligen till att duscha kallt och använda det fasta duschmunstycket ovan tills vidare.

Med vänlig hälsning Förvaltningsgruppen/Hannu

Dusch och sopor

Duschen är nu inkopplad för säsongen.

Handfatet var vi tvungna att stänga av då en ledning hade fryst sönder och läckte. Hade inga reservdelar men ordnar det när vi hinner köpa ventiler, proppar och slang.

De gamla gröna sopkärlen är tagna ur bruk och skall EJ användas. Ett nytt svart kärl står vid stenarna vid vår gamla parkering.

Sopor skall ligga i påsar!

OBS – Ej glas, metall, BIB, pizzakartonger, batterier eller miljöfarliga kemikalier får slängas däri!

Trevlig helg!

Förvaltningsgruppen/Hannu