Sophämtningen upphör 30 sept

Hej

Vänligen notera att den 30 september är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlet i och med att Stockholm Vatten & Avfall (SVOA) gör uppehåll med sophämtning tom 31 mars 2023.

Förvaltningsgruppen kommer stänga sopkärlet så det inte slängs sopor under upphållet och ställa undan sopkärlet.

//Förvaltningsgruppen (FVG)

Fika på ängen och uppföljning av inspektionen – söndag 4/9 kl 13-15

Vid inspektionsuppföljningen i söndags deltog representanter från stuga 8, 10, 11, 13, 15, 22, 32. 

Vi kunde med glädje konstatera att samtliga nya anmärkningar som noterades i juni hade blivit åtgärdade! Stort tack till alla berörda! 

De åtgärdade anmärkningarna har nu strukits ur inspektionsprotokollet. Kvar är nu endast tidigare ej åtgärdade anmärkningar, se det bifogade inspektionsprotokollet.

Några nyheter i protokollet:

  • Deltagarna vid uppföljningen beslutade att det från och med nu ska noteras i inspektionsprotokollet vilka anmärkningar som avvaktar ett beslut om utökning av arrendet. En avvaktande anmärkning behöver inte åtgärdas innan föreningens nya arrendeavtal har tecknats. Om det nya arrendeavtalet utökas så att det inrymmer mark som tidigare tagits i anspråk utanför arrendet, för t.ex. uteplatser, planteringar och buskar, kommer den avvaktande anmärkningen att tas bort.
  • Anmärkningar som däremot strider mot byggnadsregler och som inte kan anses vara preskriberade kvarstår dock som anmärkningar tills dess att bygglov har sökts och beviljats. 
  • Avvikelser, äldre än tio år, från byggnadsregler noteras i protokollet som en anteckning istället för anmärkning eftersom de kan anses vara preskriberade.
  • Vid uppföljningen diskuterades även om plank mellan stuglotter ska anses utgöra en anmärkning eller ej. Enligt gällande bygglovsregler kräver plank högre än 1,10 m beviljat bygglov från SBK. Närvarande deltagare ansåg dock att högre plank bör vara tillåtet mellan stuglotterna om grannarna är överens om dess höjd och utförande (max 1,80 m) eftersom många stuglotter är mycket smala. Smalaste lotten är endast 7,70 m. Styrelsen föreslår därför att dessa är avvaktande anmärkningar tills nytt arrendeavtal ingåtts och vi har fått tillfälle att diskutera detta med SDF/SBK.

Efter inspektionsuppföljningen fikade vi tillsammans på ängen. Vädrets makter var med oss den här gången och solen sken på oss hela eftermiddagen. Niklas i stuga 10 vann tipsrundan med imponerande nio rätt av tio! 

Hjärtligt välkomna till nästa års inspektion och uppföljning!

//Styrelsen

Nytt tak på förrådet och tätning av klubbstugan

Under vecka 30 genomfördes arbete med byte av taket på förrådet och tätning av klubbstugan, vilket var akut och nödvändigt att bli utfört snarast för att undvika ytterligare skador.

Förrådet

Taket på förrådet läckte och råsponten var rutten på flera ställen. Därför lades ny råspont och på det underlagspapp och ytterpapp, fotplåtar för avrinning. Nya vindskivor och på dem sattes vindskiveplåtar som inte funnits tidigare. Dessutom monterades hängrännor och stuprör att förhindra att vatten rinner ner på närliggande dasstak och vidare till väggen på förrådet.

På närliggande dasstak har även en avrinningskanal satts upp på dasstaket för att leda bort vatten så det inte rinner ner på förrådsväggen.

Klubbstugan

När klubbstugan byggdes så slarvade byggaren att inte täta mellan väggarna på långsidorna och taket och därför varit öppet för fåglar, ekorrar och andra djur att ta sig in under taket.

Tätning av takfoten har nu utförts.

Passagen mellan stuga 19 och 20

Enligt arrendekontraktet och den karta som visar var arrendegränserna går så skall det finnas en passage mellan stuga 19 och stuga 20. Marken som denna passage utgör arrenderas inte av föreningen och har ej något brukaravtal för att underhålla passagen. Därför är det Stockholm Stad och Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby som har skötsel och underhållsansvaret för marken som utgör passagen.

Föreningen har såsom föreskrivs hållit tillträde till passagen möjlig, men pga bristande underhåll och skötsel av staden så har passagen vuxit igen och är numera svår att passera igenom. Föreningen har påkallat uppmärksamhet åt staden att hålla passagen öppen, men hittills har ingen åtgärd utförts av staden.

Detta har medfört att allmänheten som passerar genom området oftast går bakom stugan 19 utefter långsidan, vilket medför att de går över lotten för stuga 19 och inte är acceptabelt. Vissa besökare har även iakttagits gå mellan stuga 18 och 19, vilket också medför att de beträder lottägarnas mark.

Den röda rektangeln markerar var passagen är belägen
Se även hela arrendekartan https://stugangen.se/foreningen/regler/arrendekontrakt/arrendekartor/

Så här såg den 2019 efter att Lantmäteriet gjort en ny mätning plats och satt ut käppar som visar var passagen börjar och slutar.

Dusch & handfat

Vattnet till handfatet är nu i drift.

Däremot har någon troligen använt duschen för att diska i. Duschmunstycket var avlägsnat, låg slängt på golvet, ändlocket var avlägsnat och syntes ej till och därmed är handduschmunstycket trasigt.

Personen som orsakat detta ombeds snarast att åtgärda detta.

Varmvattnet från VVB verkar inte heller hålla temperaturen, oklart varför?

Jag kommer inte att vara här alls på över en vecka för att hinna åtgärda detta.
Så det blir troligen till att duscha kallt och använda det fasta duschmunstycket ovan tills vidare.

Med vänlig hälsning Förvaltningsgruppen/Hannu

Dusch och sopor

Duschen är nu inkopplad för säsongen.

Handfatet var vi tvungna att stänga av då en ledning hade fryst sönder och läckte. Hade inga reservdelar men ordnar det när vi hinner köpa ventiler, proppar och slang.

De gamla gröna sopkärlen är tagna ur bruk och skall EJ användas. Ett nytt svart kärl står vid stenarna vid vår gamla parkering.

Sopor skall ligga i påsar!

OBS – Ej glas, metall, BIB, pizzakartonger, batterier eller miljöfarliga kemikalier får slängas däri!

Trevlig helg!

Förvaltningsgruppen/Hannu