Motion om vatten och avlopp: begäran om ändring i avtalet med kommunen angående förbudet för vatten och avlopp i stugor. 

Utfallet av denna motion innebär att all form av vatten och avloppslösning inne i stugor kräver tillstånd av miljöförvaltningen. Se nedan motion och SKs yttrande samt SKs årsmötesbeslut.

Från SKs årsmötesprotokoll

https://usercontent.one/wp/www.sthlmkoloni.se/wp-content/uploads/2024/05/protokoll-arsmote-240421.pdf?media=1712693611

punkt 10. Behandling av motioner och förslag

Motion om vatten och avlopp: Om att begära ändring i avtalet med kommunen angående förbudet för vatten och avlopp i stugor. Inkommen från Lövsta Koloniträdgårdsförening. Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen. (Bilaga 1.)

https://usercontent.one/wp/www.sthlmkoloni.se/wp-content/uploads/2024/05/stockholms-kolonitradgardar-arsmoteshandlingar.pdf?media=1712693611

MOTION OM VATTEN OCH AVLOPP

Till Stockholms Koloniträdgårdar
Hässelby 2024-03-21
Motion från Lövsta Koloniträdgårdsförening

Lövsta Koloniträdgårdsförening har mottgit en motion från en medlem, Rune Wiklund. Vi bifogar hans motion i detta brev. Motionen diskuterades vid föreningens årsmöte den 19 mars. Följden blev att Årsmötet stödjer med stor majoritet det förslag till ändring av avtalet som anges i motionen. Det vill säga: Vatten från kran inne och avlopp från diskbänk inne tillåts för disk och matlagning. Vattnet från avloppet ska spridas för infiltration på större yta genom grunt lagda dräneringsrör eller flyttbar slang, det vill säga inte koncentreras till stenkista.

Installation av utrustning som avfallskvarn, diskmaskin, tvättmaskin, dusch och dylikt tillåts inte.

Årsmötet stödjer styrelsens förslag att överlämna motionen till Stockholms Koloniträdgårdar för handläggning och åtgärd.

Lövsta Koloniträdgårdsförening Styrelsen

Till
Lövsta koloniträdgårdsförening
Motion till årsmötet 2024
Styrelsen får i uppdrag att kontakta alla koloniträdgårdsföreningar i Stockholm för att undersöka stödet för att begära ändring i avtalet med kommunen angående förbudet för vatten och avlopp i stugan.

Motiv

Tiderna har förändrats sen det första (?) avtalet 1986. Synen på vad som är rimlig standard ändras. Ett exempel är att stugans yta tilläts öka från 17 till 26 kvm yttermått genom beslut 1998.

Förbudet mot vatten/avlopp inne har inte förändrats. Många stugor hade vatten/avlopp indraget innan avtalet 1986 och många har troligen inte uppmärksammat texten i avtalet. Tyvärr har tydligen ett antal stugägare installerat diskmaskin/tvättmaskin/avfallskvarn/dusch inne något som kommunen uppmärksammat och lett till inspektioner och anmodan till alla stugägare att vidta åtgärder mot vatten/avlopp inne. Det betyder att inte ens vatten/avlopp inne för normal diskning tillåts. Anledningen är enligt ett svar som enskild medlem fått från kommunstyrelsen att stugan ska vara enkel.

Så vad betyder ”enkel”? Räcker det inte att ytan är begränsad till 27 kvm utvändigt, att isoleringen är tunn för att få rimlig boyta, att dusch och toalett saknas, att vatten bara finns sommartid, att man inte får bo i stugan hela året ? Blir stugan exklusiv om man kan diska inne? Är stugan fortfarande ”enkel” om den har parabolantenn, storbilds-TV, Böhmiska kris- tallkronor, handknutna Persiska mattor så länge man inte har vatten/avlopp inne?

Skatteverket anser att kolonistugan är en villa så fastighetsavgift ska betalas. ELLEVIO anser att stugan ska betala samma fasta avgift som en villa dvs för närvarande cirka 4000 kr/år.

Miljön

Kommunen godkänner enligt Anmodan 2023-03-20 att disk- och tvättvatten från diskho får spridas över odlingsbäddar och att avloppsvatten (?) i mindre mängd får spridas på växtbäd- dar för naturlig infiltration. Får tolkas som att diskvatten etc inte ska koncentreras till stenkis- tor.

Förslag till ändring av avtalet

Vatten från kran inne och avlopp från diskbänk inne tillåts för disk och matlagning. Vattnet från avloppet ska spridas för infiltration på större yta genom grunt lagda dräneringsrör eller flyttbar slang dvs inte koncentreras till stenkista.

Installation av utrustning som avfallskvarn, diskmaskin, tvättmaskin, dusch etc tillåts inte.

Hässelby 2024-02-24 Rune Wiklund Stuga 13


Stockholm Koloniträdgårdars styrelses yttrande angående motion om vatten och avlopp

Vi är medvetna om att en önskan att dra in sommarvatten ligger högt på listan hos de flesta av våra medlemmar med stugor och vi instämmer i att frågan om vad som är “enkel standard” kan diskuteras.

Enligt Miljöförvaltningen är en flyttbar slang kopplad till diskbänk utomhus redan en god- tagbar lösning. Grunt lagda dräneringsrör kan dock ej godkännas enligt gällande lagstiftning. Denna del av motionen anser vi därmed besvarad.

Enligt föreningens arrendeavtal paragraf 5 m) förbinder sig föreningen att “inte tillåta enskilda vatten- och avloppsledningar av vad slag det vara må utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall”. Det betyder att det redan idag finns en öppning för föreningen att ansöka om tillstånd för varje enskild medlem. Att få ett generellt tillstånd skulle kräva att nu- varande avtal skrivs om och det bedömer vi varken som rimligt eller önskvärt i dagsläget.

Vi vill dock informera om att sommarvatten som dras in i stugan kommer att påverka den enskilda medlemmens försäkringspremie och fastighetstaxering.

Under 2023 genomförde Miljöförvaltningen en större genomgång av Skarpnäcks koloni- trädgårdars vatten och avloppssystem. Vi tror att det skulle gagna frågan om vi först får ta del av denna genomgång och de slutsatser som dragits innan vi fattar beslut om vilka möjligheter det finns för oss att agera i den här frågan.

Frågan om vatten i stugan är viktig för många medlemsföreningar och därmed också vik- tig för hela regionen. Dock anser vi att enligt de skäl som angivits ovan finns det anledning att avvakta innan vi som region lägger upp en plan för bästa strategin framåt.

Styrelsen i SK yrkar därför avslag på motionen från Lövsta koloniträdgårdar