Ordningsregler Stugängen Koloniförening

Antagna vid Stugängens Årsmöte 2012-05-13, samt uppdaterade vid årsmöte 2018-05-27

Allmänna ordningsföreskrifter inom Stockholm Stad

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda invånarna i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.

Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn till detta och till varandra. Därför har Stockholms stad godkänt följande allmänna ordningsföreskrifter.

Den enskilda koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så visar sig vara nödvändigt eller lämpligt.

 1. Byggnader på koloniträdgårdslott ska vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, cirka 10-15 kvadratmeter. Trädäck om maximalt 15 kvm får anläggas på lotten.
 2. Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter eller liknande ska hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.
 3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m.
 4. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar mellan olika lotter och mellan lotterna. Blast, ogräs och liknande ska samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.
 5. Bränning av avfall från lotten får endast ske under de av kommunen godkända veckorna (vanligen en på våren och en på hösten) och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.
 6. Vid vattning ska de vattenposter som finns inom området användas. Vattenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang ska göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang ska tas bort och ställas undan när vattningen är avslutat. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.
 7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.
 8. Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december.
 9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Medlem har heller inte rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

Särskilda Ordningsregler – Koloniföreningen Stugängen #

 1. Koloniföreningen Stugängen är beläget inom Grimsta Naturreservat. Regler för reservatet gäller till alla delar föreningen och dess medlemmar. Se separat skrivelse/anslag.
 2. Sophämtning samt vatten vid vattenposter finns normal att tillgå perioden 1 april – 1 oktober, men kan variera beroende på väderlek. Därutöver ansvarar respektive kolonist för egen vattenförsörjning samt borttransport av hushållssopor. Grovsopor av all slag som ej är hushållssopor samt större mängd av dessa skall av kolonisten själv transporteras till närmaste återvinningscentral.
 3. Medlem skall vid om/nybyggnad av sin lott, vid större trädgårdsarbeten, anordnade av fester och andra störande aktiviteter visa sådan hänsyn till andra medlemmar att dessa aktiviteter förlägg i samråd med övriga medlemmar. Inget onormal störande ljud får förekomma efter kl 22.00. (komplettering)
 4. Onormal skällande hundar och vilda fester tillåts inte på eller utanför området. (komplettering)
 5. Person/personer folkbokförda på samma adress/Lgh äger ej rätt att inneha mer än ett arrende.
 6. Medlem skall alltid informera och inhämta styrelsens godkännande vid större fysiska förändringar av arrendet, såväl på arrende som på byggnad, även i de fall det inte krävs byggnadslov.
  Styrelsens tillstyrkan krävs alltid vid ansökan om bygglov vid nybyggnation samt vid om- och tillbyggnad.
 7. I ett naturreservat är trädfällning och borttagning av trädgrenar är inte tillåtet. Vill du fälla träd, undantag fruktträd och prydnadsträd på egna lotten, så måste medlem inhämta godkännande från dina grannar och kontakta styrelsen. Styrelsen tar sedan kontakt med stadsdelsförvaltningen som beslutar om fällning. Upptäcks brott mot detta är du ersättningsskyldig för skadegörelse till Stockholms Stad.
 8. Medlem som bryter mot dess ordningsföreskrifter och har föregåtts av skriftliga varningar kan komma att uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten, varefter försäljning och avflyttning skall ske snarast. (komplettering)

Hantering av ordningsregler

FSSKs ordningsföreskrifter är framtagna i samarbete med  Stockholms stad och antogs 2010. De kan komma att omförhandlas 2035. Enligt överenskommelsen kan de inte ändras innan dess, men föreningar kan göra tillägg på förslag från medlemmar eller av styrelsen och då är det viktigt att formalia följs:

 1. Styrelsen tar först ställning till tilläggsförslaget, helst i samråd med Stockholms Koloniträdgårdar.
 2. Förslaget ska finnas med i årsmöteshandlingarna och antas av årsmötet. För att få önskat genomslag hos medlemmarna bör förslaget/motionen stödjas av kvalificerad majoritet.
 3. Protokollparagrafen ska helst justeras omedelbart, varpå tillägget sänds till stadsdelsförvaltningen för godkännande.
 4. Får styrelsen ingen reaktion från stadsdelsförvaltningen är det klokt att göra en skriftlig påminnelse och samtidigt meddela från vilket datum föreningen börjar tillämpa tillägget.