Miljörekommendationer

  1. Värna om vilda växter och djur inom koloniområdet och dess omgivningar; gynna artrikedom genom att behålla diken, stenrösen, äldre träd och buskage.

  1. Bekämpningsmedel bör användas i så liten utsträckning som möjligt bl a för att de skadar nyttiga “medhjälpare” som bin, humlor, fåglar mm.

  1. Handelsgödsel bör användas i så liten utsträckning som möjligt för att undvika övergödning och syrebrist i vattendrag. Gödsel skall lagras så att läckage inte sker i till marken, vattendrag eller luft.

  1. Kompostering är nödvändig och bör ske både på de enskilda lotterna och i gemensam kompost.

  1. Källsortering skall genomföras enligt anvisningar av kommunens avfallsbolag SKAFAB.

  1. En miljövänlig hantering av latrin skall eftersträvas.

  1. Uppmuntra till odling genom saklig information. Visa förståelse för medlemmarnas sträva efter att finna nya odlingsformer.

  1. Målarfärg, träskyddsmedel och vissa rengöringsmedel innehåller miljögifter som inte får spridas i naturen. Otillåtna bekämpningsmedel och restprodukter av miljöfarliga produkter skall inlämnas till miljöstation.

  1. Informera medlemmarna om miljöfrågornas betydelse bl a genom att lägga denna bilaga som ett komplement till medlemsavtalet.