Föreskrifter Grimsta naturreservat (original dokument från Stockholm Stad)

För allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att till exempel gräva, borra, hacka, rista, spränga, måla eller dylikt.
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar,
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,
 4. medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej inom hundrastområde eller på inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde,
 5. anbringa skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga mark områden undviks,
 6. rida annat än på anlagd väg, markerad ridstig eller ridplats.

För markägare/innehavare av särskilt rätt till fastighet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med skötsel av området och dess anläggningar. Gäller ej markområden upplåtna för båtuppläggning,
 2. plantera ut för trakten främmande växt- eller djurarter i mark och vatten. Föreskriften gäller ej utplantering av fisk i Råcksta träsk och inte heller växter inom koloniområden och tomtmark,
 3. använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel,
 4. anlägga körbar väg eller asfaltera befintlig grusväg,
 5. anlägga campingplats.

Föreskrifterna utgör ej hinder mot de ingrepp som är nödvändiga om det vid en samlad bedömning av olika intressen visar sig att vägprojektet Förbifart Stockholm bör gå igenom naturreservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 1. förändra områdets topografi eller ytförhållanden, till exempel genom att gräva, spränga, borra, schakta eller fylla ut,
 2. uppföra byggnad eller anläggning. Åtgärden skall följa syftet med naturreservatet,
 3. utföra om- eller tillbyggnad av byggnad eller anläggning, samt att ändra användningssätt. Åtgärden skall följa syftet med naturreservatet,
 4. anlägga parkering, gång- och cykelväg, samt ridstig,
 5. ändra avrinningsförhållanden genom att till exempel dämma eller gräva samt att anlägga våtmark, damm eller liknande. Våtmark får anläggas i syfte att utveckla områdets biologiska mångfald,
 6. avverka eller utföra andra skogliga åtgärder utöver de som framgår av skötselplanen,
 7. anlägga ny ledning i mark, vatten och luft,
 8. nyanlägga eller utöka befintliga bryggor och hamnar eller att hårdgöra stränder,
 9. uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag av stängsel för betesdjur och då skall genomgångar ordnas så att allmänhetens tillträde till området inte hindras,
 10. ta bort eller skada stenmur eller annan fast fornlämning.

Föreskrifterna utgör ej hinder för att utföra åtgärder som är nödvändiga i samband med skötsel eller reparation av ledningar och reningsanläggning, samt för åtgärder som framgår av till naturreservatsbeslutet hörande skötselplan.