Inspektion av stuglotter och stugor (utvändigt)

Observationer och anmärkningar från den 15 sept 2019 finns sammanfattade i dokument i enlighet med §8 i medlems arrendekontrakt
Tillsyn-Inspektion 2019-09-15.pdf (skickat med e-post)
Bilder för respektive stuga finns via länkar i dokumentet.

Åtgärder att utföra.

 • Lösa föremål, skräp, bråte mm ska tas bort innan den 17 maj (städdagen)
 • Reparationer som anges i dokumentet skall ske senast 13 juni
 • Övriga observationer angivna i dokumentet kommer behandlas under årsmötet.

OBS! det kommer i år endast att finnas en container för trädgårdsavfall under städdagen, så du får själv ansvara för bortforsling av föremål av trä, metall, plast och övrigt

Nästa inspektion

 • Vårarbete enligt medlems arrendekontrakt §6 ska vara slutfört senast lördag 13 juni 2020
 • Nästa tillsyn/inspektion kommer utföras söndag 14 juni 2020

Referens

Vänligen notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån vad Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby meddelade 2019.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

//Styrelsen

Fakturor för årets Medlemsavgift

Fakturor för årets Medlemsavgift (inkl arrendeavgift) är nu skickade med e-post och kommer skickas som brev till de som inte har e-post.

Betalning skall ske senast 30 juni 2020 och bokfört på föreningens postgirokonto senast detta datum.

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift med 200 kr, vilken är fastställd enligt beslut på årsmöte 2020.
Vid betalning efter 31 juli kommer medlem bli uppsagd enligt gällande villkor i Medlemsavtalet.

Du får gärna betala Medlemsavgiften redan nu.

Årsmötet 2020

Årsmötet sker som tidigare meddelat söndagen den 17 maj kl 12.30 vid flaggstången på ängen.

Pga rådande situation med Corona, Covid-19 så styrelsen beslutat att;

 • Genomföra mötet men max 50 närvarande på ängen.
 • Uppmana till max en representant per stuga (medlem eller via fullmakt).
 • Hålla minst 2 meter avstånd. 
 • Helst inga barn närvarande. 
 • Avstå grillningen

Handlingar inför mötet finns nu att tillgå på länken nedan (kräver lösenord)
Motioner – behandlade av styrelsen med yttrande och förslag till beslut

https://stugangen.se/medlemssidor/arsmoten/2020-arsmote/

1 Stugangen – Kallelse och  dagordning årsmöte 2020
2 Stugängen – Årsmöte 2019-2020 – Röstlängd
3 Stugängen – Verksamhetsberättelse 2019-2020
4 Stugängen – Årsredovisning 2019-2020
5 Stugängen – Budget 2020-2021
6 Stugängen – Revisionsberättelse 2019-2020

Fullmakt blankett

Motion 1 – Föreningsdemokrati – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 2 – Demokratin och styrelsen objektiv – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 3 – SMS och Mail nattetid – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 4 – Överträdelser och nytt Arrendeavtal.
Motion 5 – Sandlåda och vilda fester – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 6 – Belysning anslagstavla – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 7 – Påminnelseavgift – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 8 – Nyttjanderätt och odling – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 9 – Utökad nyttjanderätt – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 10 – Sopsortering – Styrelsens yttrande och förslag

Förlängd tid för Motioner till Årsmötet

Styrelsen beslöt under möte igår att förlänga tiden att lämna in motioner till Årsmötet till senast 25 april kl 23.59.

Om du redan lämna motion så har du möjlighet att revidera motionen eller återkalla tidigare motion och skicka en ny motion.

Motionerna kommer att behandlas under nästa styrelsemötet den 5 maj och skickas ut så snabbt som möjligt därefter. Det kommer mao bli knappt 2 veckor innan årsmötet, vilket vi ber om överseende med pga den förlängda motionstiden.

//Styrelsen

Information till medlemmar 2020

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Städdag 17 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp parkeringsplats, ängen, sandlådor mm.


Grillning 17 maj – efter avslutat städning kl 12.00 till 12.30

Föreningens medlemmar inbjuds till gemensam grillning efter avslutat städning.


Årsmöte – Söndagen den 17 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast 4 veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 18 april, dvs fyra veckor innan årsmötet.


Container – uppställd 15-17 maj.

En (1) container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 15 maj. 

Den är avsedd för endast trädgårdsavfall under städdagen. 

Övrigt skräp såsom trasiga möbler och annat bråte ansvarar varje medlem att själv transportera till någon Återvinningsanläggning, tex Bromma.

Borttagning av container sker på måndag förmiddag 18 maj.

Frågor? kontakta Stuga 17 eller 26 vilka är ansvariga för Städdagen. 


Medlemsavgift 2020

Årets avgift för säsongen 2020/2021 kommer att beslutas vid årsmötet.

Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3


Utedassen och septitanken

Latrintunnorna och septiktanken är tömda inför säsongen.


Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in från 3 april samt varmvattenberedaren kopplas in under påskhelg. Sophämtningen startas senast 1 maj. 

Avstängning sker 1 oktober.


Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar.


//Styrelsen

Kallelse/dagordning Årsmöte 2020

Kallelse/dagordning Årsmöte 2020

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 17 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Behandling av motioner och förslag 
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 17. Övriga ärenden
  • Beslut om införande av överlåtelseavgift
  • Medlemsinformation
 18. Datum och tid för nästa årsmöte
 19. Mötet avslutas

Styrelsen


Motioner – Du har möjlighet att inkomma med Motion till mötet enligt stadgarna § 4.5 https://stugangen.se/foreningen/regler/stadgar_

Fullmakt – Om du inte har möjlighet att närvara kan du överlåta din röst genom fullmakt till annan medlem närvarande på mötet. En medlem kan endast företrädas en (1) annan medlem.
Hämta Fullmakt här och skriv ut: https://stugangen.se/fullmakt_blankett/

Enligt stadgarnahttps://stugangen.se/foreningen/regler/stadgar_

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation, eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen.

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen disponerar.

Intresselistan lanseras

Ändrat upplägg för intresseanmälningar

Styrelsen har beslutat och nu även infört nytt upplägg för att ta emot intresseanmälningar på ett enklare och effektivare sätt med endast liten administration.

Här hittar du sidan för Intressanmälan

Det är redan efter några dagar 25 personer på Intresselistan.

Dessa personer är alltså aktivt intresserade att köpa en stuga och bli medlem i föreningen.

För dig som medlem så kan du logga in och läsa mer här
https://stugangen.se/andrat-upplagg-for-intresseanmalningar