Vatten

Föreningen har tillgång till sommarvatten via två vattenposter på ängen där medlemmar kan hämta sitt vatten från kranar. Vattnet leds upp till Stugängen från den kommunala anslutningspunkten som är belägen ca 200 meter sydöst i riktning mot Kanaan-badet.

Det finns även möjlighet att tillfälligt ansluta vattenslang för bevattning av lotterna.

Vid klubbstugan finns även tillgång till vatten utomhus med handfat samt vatten till dusch inne i klubbstugan. Vattnet värms upp av en elansluten varmvattenberedare.

Inom kort kommer Stockholm Vatten låta installera en vattenmätare och därefter påbörja debitering med 25kr/kbm.

Vatten är normalt tillgängligt från 1 maj till 30 september, men kan eventuellt öppnas tidigare och stängas senare på säsongen om temperatur i marken medger det utan risk för isbildning. Styrelsen meddelar medlemmar när vattnet sätts på och när det stängs av genom utskick till medlemmarna samt inlägg på hemsidan under rubriken “Nyheter”.

Avlopp till septiktank

På området vid klubbstugan finns en nedgrävd septiktank om 3 kbm för avloppsvatten (urin) från utedassens separetter, samt avloppsvatten från duschen i klubbstugan.

Vid förväntad mängd avloppsvatten från utedassen och duschen bedöms septiktanken tömmas en gång per år eller vid behov.

Ej tillåtet med egen vattenanslutning eller avlopp

Eftersom det inte finns något allmänt avloppssystem på området så är det inte tillåtet att förlägga egen anslutning till någon av de båda vattenposterna på ängen till någon stuga.

Eget avlopp utan tillstånd är inte tillåtet och är ett brott enligt Miljöbalken.

Alla överträdelser kommer att beivras och medlem kommer att varnas om otillåten anslutning med uppmaning om rättelse och utan dröjsmål koppla bort sådan anslutning. Sådan överträdelse kan komma att utgöra grund för uppsägning av medlem.