Vatten

Föreningen har tillgång till sommarvatten via två vattenposter på ängen där medlemmar kan hämta sitt vatten från kranar. Vattnet leds upp till Stugängen från den kommunala anslutningspunkten som är belägen ca 200 meter sydöst i riktning mot Kanaan-badet.

Det finns även möjlighet att tillfälligt ansluta vattenslang för bevattning av lotterna. Efter avslutad vattning skall vattenslangen tas bort från ängen.

Vid klubbstugan finns tillgång till vatten utomhus med handfat samt vatten till dusch inne i klubbstugan. Vattnet värms upp av en elansluten varmvattenberedare.

Stockholm Vatten har låtit meddela att installation av vattenmätare skall ske och därefter påbörja debitering för förbrukat vatten. Styrelsen återkommer när inkoppling av vattenmätare sker.

Vatten är normalt tillgängligt från 1 maj till 30 september, men kan eventuellt öppnas tidigare och stängas senare på säsongen om temperatur i marken medger det utan risk för isbildning.

Skötselanvarig informerar medlemmar när vattnet sätts på och när det stängs av genom utskick till medlemmarna samt inlägg på hemsidan under rubriken ”Nyheter”.

Egen fast vattenanslutning – INTE tillåten

Eftersom det inte finns något allmänt avloppssystem på området så är det inte tillåtet att förlägga egen anslutning till någon av de båda vattenposterna på ängen till någon stuga.

Driftstörningar

Information om aktuella driftstörningar finner du här:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#!/vasterort


Avlopp

Septiktank för gemensamhetsanläggningen

På området vid klubbstugan finns en nedgrävd septiktank om 3 kbm för avloppsvatten från utedassens separetter (urin), samt avloppsvatten från duschen i klubbstugan.

Vid förväntad mängd avloppsvatten från utedassen och duschen bedöms septiktanken tömmas en gång per år eller vid ytterligare behov.

Enskilt avlopp – INTE tillåtet på Stugängen

Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och orenat avloppsvatten måste avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår

Eget (enskilt) avlopp utan tillstånd från Miljöförvaltningen i Stockholm Stad och är ett brott enligt Miljöbalken.

Överträdelser beivras

Alla överträdelser kommer att beivras och medlem varnas om otillåten anslutning med uppmaning om omedelbar rättelse utan dröjsmål att koppla bort och avlägsna sådan anordning. Överträdelser kan komma att utgöra grund för uppsägning av medlem.

Läs mer om Enskilda avlopp på Stockholm