Förtydliganden på förekommen anledning

Ideell förening

Stugängen är en ideell förening och leds av en styrelse som utgörs av förtroendevalda personer med uppdrag att ta till vara alla medlemmars gemensamma intressen utifrån de beslut som fattas vid föreningens årsmöte, vilket är det högsta beslutande organet.

Varje medlem har under årsmötet möjlighet att framföra sin åsikt, synpunkter och förslag till beslut varefter närvarande medlemmar kan bifalla eller avslå förslagen.

Styrelsens uppgift är att efter årsmötet genomföra de beslut som årsmötet beslutar om och i övrigt förvalta föreningens verksamhet enligt de riktlinjer som finns en god skötsel av arrendet.

Medlemsavgiften

Vad gäller den något förhöjda medlemsavgiften (inkl arrendeavgiften) för verksamhetsåret 2018/2019 så beslutades denna genom majoritetsbeslut av medlemmarna på årsmötet. Syftet med ökningen är att motivera till extra styrelsearbete och utgöra underlag för ersättning för eventuellt ytterligare nödvändigt arbete under året för kommande dialog och förhandlingar med Stockholm Stad om villkoren för arrendet.

Det beslutades INTE att någon enskild styrelsemedlem skall tilldelas extra arvode om grund för detta inte skäligen finns. Den föreslagna och justerade budgeten är således till för att vid behov kunna kompensera medlemmar för extra arbete och ska inte utnyttjas i fall sådant extra arbete inte förekommer.

Den medlemsavgift (inkl arrendeavgift) som beslutas på årsmötet ska betalas av varje medlem med sitt fulla belopp senast 30 juni till föreningens postgiro-konto.

Gräsklippningen

Vad gäller gräsklippningen har styrelsen gjort bedömningen att lösningen att fördela ansvaret mellan samtliga medlemmar inte är den enklaste och smidigaste för att säkerställa att gräset blir klippt när det behövs. Därför har styrelsen istället beslutat att uppdra åt en eller några medlemmar att utföra klippningen under säsongen mot en ersättning om totalt 1.600 kr. Då årets medlemsavgift har beslutats så har styrelsen valt att för denna säsong använda de disponibla medel som finns till förfogande. Man kan även se det som att styrelsen väljer att omdisponera arvode till att bekosta denna utgift.

Arrendet och parkering

Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på att föreningen endast arrenderar den mark som stugorna står på som sträcker sig ca 10 meter från ängen och in mot skogen, totalt 3.400 kvm.

Ängen och gräsmattan framför stuga 1-6 är INTE arrenderad mark och därför har föreningen ingen beslutanderätt om upplåtelse för tex parkering av fordon. Det är kommunens parkeringsregler som gäller för detta område och kommunen som avgör om parkeringen sker i strid mot gällande parkeringsregler för området. Den enskilde har helt och hållet eget ansvar mot sådan överträdelse.

Uppställning av husvagn under kortare tid på parkeringen utanför arrendet finner Styrelsen vara acceptabelt med hänsyn till möjlighet att låta gäster till medlemmar i föreningen att kunna umgås. Men för detta har har föreningen inget mandat att godkänna uppställning för.

Föreningen varken kan eller får ge någon tillåtelse för varaktig uppställning av husvagn på eller utanför arrendet.

Ordningsregler

Vad gäller ordningsregler så är dessa till för att alla medlemmar ska kunna behandlas lika i förhållande till vad som framgår i dessa. Som du vet så har dessa ordningsregler på årsmötet beslutats om att uppdateras. Det gäller bl.a. frågan om att hundar och andra husdjur ska  hållas under god tillsyn och att högljudda fester inte skall tillåtas. Syftet med dessa regler är att värna god ordning och respekt för alla medlemmars lika intresse att kunna vistas på Stugängen och njuta av lugn och ro nära naturen.

Naturreservatet Grimsta

Notera särskilt att Stugägen är beläget i ett NATURRESERVAT och för detta gäller särskilda regler om medförande av hundar, som ALLTID ska vara kopplade. Om ni har synpunkter på detta så ber vi dig att vända dig till Stockholms Stad.

 

//Styrelsen