Kallelse/dagordning Årsmöte 2020

Kallelse/dagordning Årsmöte 2020

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 17 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Behandling av motioner och förslag 
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 17. Övriga ärenden
  • Beslut om införande av överlåtelseavgift
  • Medlemsinformation
 18. Datum och tid för nästa årsmöte
 19. Mötet avslutas

Styrelsen


Motioner – Du har möjlighet att inkomma med Motion till mötet enligt stadgarna § 4.5 https://stugangen.se/foreningen/regler/stadgar_

Fullmakt – Om du inte har möjlighet att närvara kan du överlåta din röst genom fullmakt till annan medlem närvarande på mötet. En medlem kan endast företrädas en (1) annan medlem.
Hämta Fullmakt här och skriv ut: https://stugangen.se/fullmakt_blankett/

Enligt stadgarnahttps://stugangen.se/foreningen/regler/stadgar_

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation, eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen.

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen disponerar.