Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 23 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången


DAGORDNING

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Beslut om uppdaterade Stadgar (Stockholms Koloniträdgårdar)
 12. Behandling av motioner och förslag 
 13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 14. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 17. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 18. Övriga ärenden
  • Medlemsinformation
 19. Datum och tid för nästa årsmöte
 20. Mötet avslutas

Styrelsen