Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 23 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången


DAGORDNING

  1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
  2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
  3. Val av ordförande att leda mötet 
  4. Val av protokollförare 
  5. Val av justerare tillika rösträknare 
  6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
  7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
  8. Revisorernas berättelse 
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
  11. Beslut om uppdaterade Stadgar (Stockholms Koloniträdgårdar)
  12. Behandling av motioner och förslag 
  13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
  14. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
  15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
  16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
  17. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
  18. Övriga ärenden
    • Medlemsinformation
  19. Datum och tid för nästa årsmöte
  20. Mötet avslutas

Styrelsen