Närvarande:
Stugängens koloniförening:
Fredrik Henning, ordf.
Henrik Seppälä, bitr. ordf.
Catrin Vingmar, styrelseledamot.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning:
Marie Janemar, stabschef avd för strategi och internservice.
Magnus Rydevik, enhetschef fastighet och parkenheten.
Solveig Nilsson, utvecklingssekreterare.

Tidpunkt: 2019-04-25 kl. 17:00-19:30.
Plats: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, ingång Astrakangatan 19.
Minnesanteckningar: Solveig Nilsson

Mötets öppnande

Marie inleder mötet med att önska välkommen och berättar om vad som föranleder mötet.
Koloniföreningens arrendekontrakt med staden innebär att upplåtelsen upphör utan uppsägning den 30 september 2021. Med anledning av att förvaltningen har mottagit rivnings- och bygglovsremisser för stugorna 11 och 20, har besiktning genomförts på plats vid två tillfällen, den 5 mars och den 17 april 2019. Vid båda tillfällena inspekterades hela arrendeområdet, förvaltningen konstaterade då en rad överträdelser av arrendekontraktet
som föreningen måste åtgärda. Arrendeområdet är delvis misskött och ostädat, arrendegränser överskrids uppenbart, en stuga förefaller dessutom användas för permanentboende, etc. Förvaltningen har påbörjat en översyn av området i samband med att befintligt arrendeavtal upphör.
Fredrik berättar om föreningens historik samt arbetet med att styra upp
dokumenthantering, hemsida etc. Föreningen deltar årligen i FSSK:s möten för rådgivning och erfarenhetsutbyte.

Följande ämnesområden diskuterades under mötet:

Arrendegränser: För att komma tillrätta med föreningens överträdelser av arrendegränserna har förvaltningen för avsikt att beställa inmätning samt utstakning av arrendegränser på plats. Förvaltningen meddelar när datum för inmätning kommer att ske, detta är emellertid inte möjligt att genomföra innan föreningens årsmöte den 19 maj. De överträdelser som då konstateras, hanteras enligt särskild ordning beroende på om överträdelsen görs av enskilda medlemmar eller av föreningen som helhet, exv så arrenderar föreningen inte det område som uppenbarligen används för odling.

Vilka åtgärder kräver bygglov: Förvaltningen hänvisar till stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning samt följande länk: https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/bygga-nytt/kolonistuga-kolonilott/

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp: Det är fastighetskontoret som äger VA-nätet i området. Det är inte aktuellt att föreningen ansluts till det kommunala avloppsnätet eftersom kostnaderna för detta skulle bli orimligt höga. Förvaltningen har den 13 maj 2019 kontaktat fastighetskontoret som ombesörjer ny vattenmätare vid anslutningspunkten på andra sidan ”stora ängen”, föreningen kommer därefter att debiteras för sin vattenförbrukning sommartid.
Kontaktperson på fastighetskontoret är driftsingenjör Bo Morsäter tel. 08-508 26 825, e-post bo.morsater@stockholm.se
Förvaltningen önskar också en förklaring till vad vattnet i de stora vattentankarna används till eftersom samtliga stugor saknar avlopp.

Passage genom området: Föreningen arrenderar inte ängen mellan stugorna, allmänheten ska därför ha tillträde och möjlighet att passera genom området, passagen mellan stugorna nr 19 och nr 20 ska hållas öppen, allmänheten får inte nekas passage, marken ingår inte i arrendet, det är allmän mark och ingår i naturreservatet.

Gräsklippning av ängen: I avvaktan på vad som beslutas avseende fortsatt utveckling av området inklusive ängen, övertar förvaltningen åter gräsklippningen av ängen i lämplig omfattning, på så sätt undviks onödiga kostnader för medlemmarna avseende inköp av åkgräsklippare.

Odling: Denna fråga är central och beroende på den kommande översynen av området. Förvaltningen ser gärna en utveckling mot odling inom området men det måste ske på mark som arrenderas. Nuvarande plats utanför arrendet, som föreningen har tagit i anspråk för odling är dessutom mycket misskött.

Bilparkering: Det finns ingen officiell parkering, det är inte tillåtet att permanent ställa sin bil på platsen, den som använder platsen för permanent uppställning av sitt fordon riskerar att få bilen bortforslad.

Underhåll av vägen: Detta sköts av förvaltningens entreprenör som också åtgärdar skador på slitlager orsakade av eventuella skyfall.

Hembud vid försäljning: En viktig fråga där föreningens hemsida är något motsägelsefull, förvaltningen förväntar sig att föreningen tydliggör stadens avtal med FSSK om hembud vid försäljning och att detta framgår av hemsidan. Förvaltningen återkommer i frågan.

Medlemmar som bryter mot stadgar och arrendeavtal: Det är styrelsens ansvar att tillse att samtliga medlemmar följer arrendeavtal, föreskrifterna för Grimsta naturreservat samt stadgar enligt stadens avtal med FSSK. Vid överträdelser som inte åtgärdas riskerar föreningen att förlora sitt arrende.