Vattnet är igång igen

Efter det utdragna arbetet med att laga vattenavstängningen och den norra vattenposten som gått sönder så är detta åtgärdat sedan 29 maj och vatten finns att tillgå på Stugängen.

Vattenmätare har nu också blivit installerad vid avstängningsventilen belägen ca 200 m sydost om Stugängen.

Genomgång för handhavande kommer ske tillsammans med Fastighetskontoret och föreningens förvaltare under kommande veckor varefter instruktioner för avstämning och inkoppling upprättas i samförstånd.

Återstår att få information om avtal om vattenförbrukning och löpande debitering.

Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Kallelse/dagordning Årsmöte 2021

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 23 maj 2020, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången


DAGORDNING

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Beslut om uppdaterade Stadgar (Stockholms Koloniträdgårdar)
 12. Behandling av motioner och förslag 
 13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 14. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 17. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 18. Övriga ärenden
  • Medlemsinformation
 19. Datum och tid för nästa årsmöte
 20. Mötet avslutas

Styrelsen

Information till medlemmar 2021

Information till medlemmar 2021

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Med reservation för ändringar pga pandemin.

Städdag 23 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp området vid klubbhuset, dassen, förrådet, parkeringsplats, ängen, sandlådor mm. Städgeneraler är Stuga 17 och 22 som upprättar lista på åtgärder samt fördelar uppgifter. 

Grillning – inställd pga pandemin

Årsmöte – Söndagen den 23 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast sex (6) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 25 april, dvs fyra (4) veckor innan årsmötet.

Container – uppställd 21-23 maj.

En (1) container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 21 maj. 

Den är avsedd för endast brännbart avfall under städdagen. 

Övrigt skräp såsom trasiga möbler och annat bråte ansvarar varje medlem att själv transportera till någon Återvinningsanläggning, tex Bromma eller Lövsta.

Borttagning av container sker på måndag förmiddag 24 maj.

Frågor? kontakta Stuga 17 eller 22 vilka är ansvariga för Städdagen. 

Medlemsavgift

Medlemsavgift och arrendeavgift för säsongen 2021/2022 beslutas vid årsmötet.

Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3

Utedassen och septitanken

Latrintunnorna och septiktanken är tömda inför säsongen.

Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in efter att vattenläckan är åtgärdad. I bästa fall 27 april.
Vattnet stängs av 30 september.

Sophämtningen startas 1 april och upphör 30 september. 

Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar och medger tillfälliga transporter på ängen utan att den skadas.

//Styrelsen

Anslagstavlan har fallit

Tyvärr ser det ut som att fästena i plintarna har rostat sönder och inte klarat vinterns påfrestningar eller så har den blivit vandaliserad.

Vi planerar för städdagen att renovera anslagstavlan och gräva ner nya plintar. Det finns med på Att-göra-listan.

Container för brännbart avfall beställd.

image

Inför städdagen är en container beställd för brännbart avfall.

Det innebär att du får endast slänga papper, trä (ej tryckinpregnerat),  plast, metaller och textilier.

Du får INTE slänga – Elektronik, Däck, Fälg, Färg, Brandfarliga ämnen, Hushållsavfall och Ljuskällor.

Containern kommer vara uppställd från fredag eftermiddag 21 maj och tas bort måndag förmiddag 24 maj.

Intresselistan ökar

Vi har skickat förfrågan till alla på Intresselistan om de vill stå kvar eller bli borttagna, eftersom intresset varierar över tid och vissa kanske skaffat sig en stuga på annat håll eller fått ändrade planer.
Några har fallit ifrån och nya har tillkommit och vi ser en fortsatt positiv trend att antalet aktiva på Intresselistan ökar.

Antal aktiva per månad och totalt antal aktiva på Intresselistan

Antal inkomna anmälningar per månad

Så här fördelar sig anmälningarna per postadress